HİKMET VE HİCİV ŞAİRİ OLARAK SEYRÂNÎ

Suat Umagan
1.668 488

Öz


Seyranı Türk Aşık edebiyatının önde gelen ozanlarındandır.
Hiciv ve hikemiyat onun şiirinin temelini oluştunnaktadır. Şair
bugüne kadar hiciv şiirleriyle ön plana çıkmıştır. Halbuki şairin
hikmetli söyleme yönü de oldukça kuvvetlidir. Şiirlerinde atasözü
ve deyimleri ustalıkla kullanan şair, Osmanlının ekonomik ve
siyasi bunalımlarının en yoğun olduğu dönemi yaşamış ve bu
dönem onun edebi şahsiyetinin oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Onun hikmet anlayışı hiciv anlayışı kadar kuvvetlidir.

Anahtar Kelimeler: Seyrani, hiciv, hikmet atasözü, deyim,
ekonomik bunalım

 

ABSTRACT
Seyriinı is one of the most famous poets of the traditional folk
poetry in Turkish Litareture. Especially the satire is the main
literary fonn in Seyrani's poems, his poems have became popular
with his satirical language, however the poet's wisdom speech his
is quite dominant on his works. In his works, he uses a great of
dea! proverbs, idioms succesfuııy . He also lived the periods of
economic, political and depression of the Ottomon Empire in
deep way. And these periods intluenced his life and his works, so
much . Thus he vas bom as asatire poet, and he became a literary
figure in the Turksh Literature
Shortly the poet's thought about wisdom are as much slrong as
his understanding about satire, this point of view has helped us
know him as the letters of man in the fild of satire and wisdom
writings.


Key Words, Seyrani, satire,wisdom, proverb, idiom, economic
depression


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.