Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 2 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYİH DEĞERLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DEKİ COĞRAFİ BÖLGELERİN VE GSYİH’YI OLUŞTURAN SEKTÖRLERİN KÜMELENMESİ Öz   PDF
Mummer Yaylalı, Erkan Oktay, Yusuf Akan
 
Cilt 20, Sayı 4 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kişilik İle İş Tatmini Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Alan Araştırması / Relations Between Personality and Job Satisfaction: A Research in Banking Sector Öz   PDF
Nizamettin DOĞAR
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kızılcahamam İlçesi Turizminde Termal Kaynakların Önemi / The Importance of Thermal Springs in The Kızılcahamam District’s Tourism Öz   PDF
Nedim Usta, Mehmet Zaman
 
Cilt 16, Sayı 2 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Klasik Batı Müziği ve Çağdaş/Çok Sesli Türk Müziği Eserlerinin Seslendirilmesine Yönelik Sınıf İçi Bir Değerlendirme / A Classroom Activity Evaluation on Singing Performance of the Works in Classical Western Music and Contemporary Turkish Polyphonic Music Öz   PDF
Barış Demirci, Gökalp Parasız
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Klâsik Türk Edebiyatında Tarih Düşürme Sanatı ve Bir Ebced Ustası: Adanalı Sürûrî / Chronogram in the Classical Turkish Literature and an Ebced Master Sururi from Adana Öz   PDF
Rıdvan Canım
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KLÂSİK TÜRK MÛSİKÎSİ EĞİTİMİ KONUSUNDA İSTANBUL Öz   PDF
Özgür Sadık Karataş
 
Cilt 12, Sayı 2 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KOBİLERİN GENEL SORUNLARI VE DÜŞÜNÜLEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE ERZURUMDA BİR UYGULAMA Öz   PDF
Yusuf Ziya Ayık, Gülümser Keskin
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kobi’lerde Büyüme Stratejileri: Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta Kobi’ler Üzerinde Bir Araştırma / Growth Strategies in SMEs: A Study on SMEs of Erzurum, Erzincan and Bayburt Öz   Tam Metin
Osman Demirdöğen, Yasemin Tatlı
 
Cilt 8, Sayı 2 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KOBİ’LERDE FİNANSAL KİRALAMADAN (LEASING) YARARLANMA DÜZEYİ: BİR UYGULAMA Öz   PDF
Suat Yıldırım, Abdülkadir Albez, Orhan Küçük
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kobi’lere Sağlanan Finansal Desteklerin Üretim ve İstihdama Etkileri NUTS-II TRA-I Bölgesinde Bir Uygulama / The Effects of Financial Supports Obtained for Small and Middle Scale Enterprises (Smes) on Production and Employment Öz   PDF
Menşure Kolçak, Nilgün Bilici
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kollektivist Kültür Değerinin Sosyal Sorumlu Tüketim Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma / A Study to Determine the Effect of the Value of Collectivist Culture on Socially Responsible Consumption Öz   PDF
Alpaslan Yüce
 
Cilt 20, Sayı 4 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Konaklama Tesisi Yöneticilerinin Alternatif Turizme Dair Görüşleri: Doğu Antalya (Side) Turistik Gelişim Projesi Bölgesi Örneği Öz   PDF
Cemali Sarı, Medine Aligil
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Konjoint Analizi İle Sağlık Çalışanlarının Konut Tercihlerinin Belirlenmesi / The Determination of Residental Preferences of Healthcare Workers Through Conjoint Analysis Öz   PDF
Selahattin Yavuz, Fatih Çemrek
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KONUTLARDAKİ DOĞAL GAZ SİSTEMİNİN TERCİH EDİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM ÖRNEĞİ Öz   PDF
Erkan Oktay, Abdullah Naralan, M. Suphi Özçomak
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kosova Halveti Osman Baba Tekkesinde Bulunan Figür ve Sembollerin Türk Sanatı ve Kültürü İçerisindeki Anlam ve Önemi / The Meaning and Significance of Figures and Symbols Found in Kosovo Halveti Osman Baba Dervish Lodge in Turkish Art and Culture Öz   PDF
Yunus Berkli
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Koyre ve Kuhn’dan Örneklerle Bilim Tarihi Yazımı Üzerine / On the History of Science Writing with Examples from Koyre and Kuhn Öz   PDF
Mine Kaya Keha
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kriminolojik Araştırma ve Suçla İlgili Uygulamalarda Kültür Kavramı ve Önemi / The Concept of Culture and its Importance in Criminological Research and Interventions for Crime Öz   PDF
Serkan Taşğın
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatiflerinde Muhasebe Uygulamaları: Bir Küçük Sanayi Sitesinde Örnek Olay Çalışması / Accounting Applications in the Small Industrial Sites’ Structure Cooperatives: A Case Study in Small Industrial Sites Öz   PDF
Enver Bozdemir
 
Cilt 3, Sayı 1 (2004): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE PAZARLAMA ANLAYIŞININ BELİRLENMESİ Erzurum İli Örneği Öz   PDF
Osman Demirdöğen, Bilsen Bilgili
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÇERÇEVESİNDE MUHASEBE STANDARTLARININ UYUMU Öz   PDF
Fikret Çankaya, Ertan Aydoğan
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Vedat Nuri Turhan
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Künye Öz   İçindekiler
Künye Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 20, Sayı 4 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Künye Öz   PDF
Künye ve İçindekiler
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Künye Öz   Künye-İçindekiler
. .
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Küresel Üstünlük Mücadelesi ve Çin’in Yükselişi: Muhayyilenin Ontolojik Sınırları / Struggle for Global Supremacy and the Rise of China: Ontological Limits of Imagination Öz   PDF
Muhammet Savaş Kafkasyalı
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Küreselleşme Sürecinde Egemenlik Kavramının Dönüşümü / The Transformation of the Concept of Sovereignty in the Process of Globalization Öz   PDF
M.Nazan Arslanel, Ertuğrul Eryücel
 
Cilt 3, Sayı 1 (2004): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL KİMLİK SORUNU Öz   PDF
A. Müslim Akdemir
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KÜRESELLEŞME VE ULUSAL KİMLİK Öz   PDF
Ufuk Şimşek, Selçuk Ilgaz
 
Cilt 20, Sayı 4 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kuruluş ve Tesis Yeri Seçimine Etki Eden Faktörlerin Lojistik Regresyon Yardımıyla Analizi: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama / Analysis Of The Factors Affecting The Selection Of The Enterprise And Its Location By Logistic Regression: A Research O Öz   PDF
Hakan EYGÜ
 
Cilt 20, Sayı 4 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kurumsal İtibarın Bileşenleri ve Parametreleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma: Türkiye’nin Öncü Kurumlarından Biri / An Experimental Study on Components and Parametres of Corporate Reputation: One of The Pioneer Corporations of Turkey Öz   PDF
Fatma Geçikli, M.Serdar ERCİŞ, Meryem OKUMUŞ
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kurumsal Yönetişim Sürecinin Gelişimi Üzerine Bir Araştırma / A Research on the Development Process of the Corporate Governance Öz   PDF
Ömer Faruk İşcan, Erdoğan Kayğın
 
Cilt 19, Sayı 3 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1974’ten Günümüze Yerleşim Birimlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemiyle İncelenmesi Öz   PDF
Altay Fırat, Pinar Erengin, Mustafa Özilmen, Mustafa Özdemir
 
Cilt 5, Sayı 1 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi LEARNER PREFERENCES IN THE USE OF STRATEGIES IN LEARNING GRAMMAR (DİLBİLGİSİ ÖĞRENİMİNDE STRATEJİ KULLANIMINDA ÖĞRENCİ TERCİHLERİ) Öz   PDF
Arif Sarıçoban
 
Cilt 12, Sayı 2 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi LES EFFETS DES FIGURES DANS JACQUES OU LA SOUMISSION ET L’AVENIR EST DANS LES OEUFS Öz   PDF
Aydın Ertekin, İrfan Atalay
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Letter-Writing as Voice of Women in Doris Lessing’s the Golden Notebook and Alice Walker’s the Color Purple / Dorris Lessing’in the Golden Notebook ve Alice Walker’ın the Color Purple Romanlarında Kadının Sesinin Mektup Formuyla Aktarılması Öz   PDF
Bülent Cercis Tanrıtanır, Hasan Boynukara
 
Cilt 18, Sayı 2 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Levinas’ta İdeal İletişimin İmkânı: Öteki’yle Birlikte Var Olmak / In Levinas’s Ideal Communication Facilities: Existence Together with the Other Öz   PDF
Naci İspir, Şeyma B. Erdoğan
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi LİDERLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYGUSAL ZEKANIN ÖRGÜTSEL YARATICILIK ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR MODEL ÖNERİSİ Öz   PDF
Ekrem Cengiz, Taner Acuner, Birdoğan Baki
 
Cilt 15, Sayı 2 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Lider-Üye Etkileşimi ve Çatışma Yönetim Stili İlişkisi / The Relationship between Leader-Member Exchange and Conflict Management Style Öz   PDF
Fatih Karcıoğlu, Cem Kahya
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi LİSE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARİH DERSLERİNDEKİ İLGİ ALANLARI (Erzurum Örneği) Öz   PDF
Ramazan Kaya, Muammer Demirel
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi LİSE DÜZEYİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK TUTUMLARINA İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Ufuk Şimşek, Kemal Doymuş, Ümit Şimşek, Yavuz Özdemir
 
Cilt 4, Sayı 2 (2004): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BAĞLANMA STİLLERİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Öz   PDF
Atılgan Erözkan
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Lise Öğrencilerinin Küresel ve Yerel Biyolojik Çeşitlilik Kaybına Yönelik Problem Algısı / High School Students’ Problem Perception of the Loss of the Global and Local Biodiversity Öz   Tam Metin
Ahmet Bilir, Serap Özbaş
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BOYUNEĞİCİLİK DÜZEYLERİ VE SOSYAL DESTEK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Öz   PDF
Başaran Gençdoğan
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Yılmazlık Özelliklerinin Duygusal Dışavurum Açısından İncelenmesi / An Investigation of Resilience Characteristics of Senior High School Students Through Emotional Expression Öz   PDF
Eyüp Çelik
 
Cilt 10, Sayı 2 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi LİSE TÜRÜ VE LİSE MEZUNİYET BAŞARISININ, KAZANILAN FAKÜLTE İLE İLİŞKİSİNİN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİĞİ İLE ANALİZİ Öz   PDF
Y. Ziya Ayık, Abdülkadir Özdemir, Uğur Yavuz
 
Cilt 5, Sayı 1 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi LİSELERDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS SÜRECİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (ERZURUM İL ÖRNEĞİ) Öz   PDF
Vedat Nuri Turhan
 
Cilt 19, Sayı 3 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Louvre Müzesinde Bulunan Gaziantep Yöresine Ait Hitit-Geç Hitit Eserleri Öz   PDF
İbrahim Üngör
 
Cilt 14, Sayı 2 (2010) Maclntyre’ın Klasik Aristotelesçi Erdem Geleneğine İlişkin Yorumu / Comments on the Classical Tradition of Aristotelian Virtue Maclntyre’s Öz   PDF
Filiz Bayoğlu
 
Cilt 12, Sayı 2 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MADDİ DEĞER TASIMAYAN MOTİVASYONEL ARAÇLAR BAĞLAMINDA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KARŞILASTIRMASI Öz   PDF
Önder Barlı, Üstün Özen
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Mahmûd Teymûr’un Nidâu’l-Mechûl Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme / An Evaluation of Mahmoud Teymour’s Novel the call of the Unknown Öz   PDF
İlknur Emekli
 
Cilt 14, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Malatya İlinde Nüfusun Eğitim Durumu / The Situation Education of Population in Malatya Province Öz   PDF
Gülpınar Akbulut
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Mali Saydamlığın Önemi ve Türkiye’de Kamu Mali Yönetiminin Mali Saydamlık Açısından Değerlendirilmesi/The Importance of Fiscal Transparency and an Evaluation of Public Financial Management in Turkey in terms of Fiscal Transparency Öz   PDF
Erdal EROĞLU, Tolga DEMİRBAŞ
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Manisa İlinin Eğitim Coğrafyası / The Educational Geography of Manisa Province Öz   Tam Metin
Saliha Koday, Ferdi Akbaş, Cemal Sevindi
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Manisa İlinin İdari Coğrafya Analizi / The Analysis of the Administrative Geography of Manisa Provincej Öz   PDF
Zeki Koday, Kübra Erhan, Ferdi Akbaş
 
Cilt 2, Sayı 1-2 (2003): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MARGUERiTE DURAS’IN YAPITLARINDA AİLE İMGESİ Öz   PDF
Ali Tilbe
 
Cilt 4, Sayı 2 (2004): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MARMARA BÖLGESİ ÖNGÖRÜ VE BENZETİM MODELİ Öz   PDF
Ömer Yılmaz, Vedat Kaya
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Marshall Tipi Dışsal Ekonomiler, Endüstriyel Bölgeler ve Çağdaş Yaklaşımlar / Marshallian External Economies, Industrial Districts and Contemporary Approaches Öz   PDF
Esra Sena Türko, Ş. Mustafa Ersungur
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Medreselerde Geceleyenlerin Profilleri Üzerine Bir Deneme: Tokat Medreseleri Örneği (1830-1847) / An Essay on the Profiles of Those Staying Overnight At Madrasahs: A Case Study of Tokat Madrasahs (1830-1847) Öz   Tam Metin
Murat Hanilçe
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Medyalaştırılmış Bedenler ve Varlıkbilimsel Açılımları / Mediated Bodies and Ontological Expansions Öz   PDF
Ömer Alanka
 
Cilt 20, Sayı 4 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Mehmed Ali Paşa İsyanı Sırasında Mısır’ın Siyasi Durumuyla İlgili Sultan Abdülmecid’e Sunulan Bir Layiha / A Report Given to Sultan Abdülmecid on the Political State of Egypt during Mehmed Ali Pasha Uprising Öz   PDF
Murathan Keha
 
Cilt 16, Sayı 3 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Meslek Yüksekokulları Muhasebe Öğrencilerinin Mesleğe Bakışları: Atatürk Üniversitesi’nde Bir Araştırma / Viewpoints of Students in Accountancy Department of Vocational Colleges: A Survey at Atatürk University Öz   PDF
Abdulkadir Albez, Nilgün Bilici
 
Cilt 14, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Meslekî Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Kullanılan Ud Metodları Üzerinde Karşılaştırılmalı Bir Çalışma / A Comparative Study on the Oud Methods Used at the Vocational Institutions Öz   PDF
İsmail Hakkı Gerçek
 
Cilt 5, Sayı 1 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MESSIAHS FOR AND AGAINST THE DOMINANT CULTURE: POLITICAL WRITING of AMERICAN and TURKISH WOMEN in the LATE 19th and EARLY 20th CENTURIES Öz   PDF
Seçkin Ergin, Ahmet Beşe
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Metacognitive Awareness of Turkish EFL Learners on Reading Strategies / Türk İngilizce Öğrencilerinin Okuma Stratejileri üzerine Üstbilişsel Farkındalığı Öz   Tam Metin
Arif Sarıçoban, Bahram Mohammadi Behjoo
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Milli Elit Yetiştirme Problemimiz Üzerine İnceleme / An Analysis on Training Our National Elites Öz   Tam Metin
İsmail Çelik
 
Cilt 5, Sayı 1 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MİLLİ MÜCADELE VE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MİLLİ VE MODERN BİR EĞİTİM SİSTEMİ OLUŞTURMA ÇABALARI Öz   PDF
Mehmet Okur
 
Cilt 16, Sayı 3 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Milli Parklarda Kaynak Değer Kullanımı İçin Bir Öneri: Nene Hatun Tarihi Milli Parkı / A Suggestion for Resource Value Usage of National Parks: Nene Hatun Historical National Park Öz   PDF
Serhat Zaman, Ogün Coşkun
 
Cilt 15, Sayı 2 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Milliyetçilik Söylemi ve Medya / Nationalism Discourse and Media Öz   PDF
Elif Küçük Durur
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Milliyetçilikler ve Milletin Oluşumu Üzerine Bir İnceleme / An Evaluation on Nationalisms and Construction Process of Nation Öz   PDF
Ufuk Şimşek
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Minyatür Sanatı Bağlamında Minyatür ve Nakış Kelimelerinin Anlamına İlişkin Bilgiler /Information about the Meaning of the Words Miniature and Mural in the Context of the Art of Miniature Öz   PDF
Ruhi Konak
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Mizahta Yerel Unsurların Kullanımı ve Toplumsal Eleştiri Söyleminin Geliştirilmesi: Erzurum’da Yayımlanan Fırfırik Dergisi Örneği / The Use of Local Components in Humour and Development of Social Criticism Discourse: In the Case of Fırfırik Magazıne Publi Öz   PDF
Besim Yıldırım
 
Cilt 15, Sayı 2 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Modern Devlet Anlayışının Felsefi Temelleri / Philosophical Foundations of the Modern State Concept Öz   PDF
M. Nazan Arslanel, Ertuğrul Eryücel
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Modern Dünyada Mutluluk: John Stuart Mill’in Faydacı Etiği / Happiness in Modern World: John Stuart�s Utilitarian EtH Öz   PDF
Bahtinur Möngü
 
Cilt 2, Sayı 1-2 (2003): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MODERN MÜZECİLİK ve TÜRK MÜZECİLİĞİ Öz   PDF
Vedat Keleş
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi / The Effect of Firm Specific Factors in the Value Relevance of Accounting Information Öz   PDF
Bülent Akkaya, Hüseyin Aktaş
 
Cilt 19, Sayı 3 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Muhasebe Dersine Yönelik Endişeler ve Tutumlar: Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği Öz
İdris Varıcı, Elif Bulut
 
Cilt 19, Sayı 3 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyi -Erzincan İli Uygulaması- Öz   PDF
Selami Güney, Şakir Dizman
 
Cilt 3, Sayı 1 (2004): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MUHASEBE ve FİNANSMAN KONUSUNDA YURTDIŞINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI – I Öz   PDF
M. Suphi Orhan, Turan Öndeş
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Muhasebe ve Şirket Özelliklerinin BIST’de İşlem Gören Banka ve Sigorta Şirketleri Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkileri / The Impact of Accounting and Firm Characteristics on the Stock Prises of the Banks and Insurance Companies Traded in ISE Öz   PDF
O.Berna İpekten, Khadijeh Aghapour, Ali Shahinpour
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Muhasebecilik Mesleğinde Haksız Rekabet Olgusu: Sivas İlinde Bir Araştırma / Unfair Competition Cases in the Accounting Profession: A Research in Sivas Öz   PDF
Muhammet Mustafa Kısakürek, Ayşe Akarsu
 
Cilt 16, Sayı 3 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Muhasebede Hata ve Hilelerin Vergi Hukuku Açısından İncelenmesi / Investigation of Accounting Fault and Fraud in Terms of Tax Law Öz   PDF
Serap Açık
 
Cilt 12, Sayı 2 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MÛRÂD-NÂME’DE YER ALAN TÜRK ATASÖZLERİ Öz   PDF
Nesrin Feyzioğlu
 
Cilt 10, Sayı 2 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MURATHAN MUNGAN’IN “AYNALI PASTANE” HİKÂYESİNE POSTMODERN BİR BAKIŞ Öz   PDF
Ahmet Özgür Güvenç
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Müşteri ilişkileri Yönetimi’nde Çağrı Merkezlerinin Yeri: Çağrı Merkezi Örneği / The Place of Call Centers in Customer Relationship Management: The Sample of Call Center Öz   PDF
Uğur Yavuz, Hatice Leloğlu
 
Cilt 12, Sayı 2 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MÜSTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİNİN ANALİZİ: BİR SAHA ARAŞTIRMASI Öz   PDF
T. Şükrü Yapraklı, Ercan Keser
 
Cilt 15, Sayı 2 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Müşterilerin Kargo Firmalarının Sunduğu Hizmetlere Yönelik Tutum ve Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma / A Study on Customers’ Attitudes and Feelings Towards Cargo Firms’ Services Öz   PDF
Arzu Deniz, Leyla Gödekmerdan
 
Cilt 18, Sayı 2 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Müzelerin Yönetim Anlayışında Meydana Gelen Değişimler / Changes in Museum Management Öz   PDF
Beste Gökçe
 
Cilt 20, Sayı 4 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Müzik Ders Kitaplarındaki Görsellere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teacher Concepts Related to the Images in Music Course Books Öz   PDF
Hüseyin Aslantaş, Barış Demirci
 
Cilt 5, Sayı 1 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MÜZİK EĞİTİMİ KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ KAVRAMI Öz   PDF
Serhat Yener
 
Cilt 18, Sayı 2 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Müzik Yazılımlarının Piyano Eğitimine Katkılarının İncelenmesi / The Analysis of Contrubitions of Music Softwares on the Piano Education Öz   PDF
Eren Lehimler, Cengiz Şengül
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Nathalie Sarraute’un Yönelişler’inde Bir ‘Yeni Roman’ Okuması / A ‘Nouveau Roman’ Interpretation in Tropismes by Nathalie Sarratue Öz   PDF
Ali Tilbe
 
Cilt 14, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Nietzsche ve Nihilizm Kalkanına Yaşamın Yadsınmasını Kazımış Olan Bir Felsefe / Nietzsche and Nihilism A Philosophy Upon Whose Shield the Denial of Life is Inscribed Öz   PDF
Sebahattin Çevikbaş
 
Cilt 15, Sayı 2 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Nietzsche ve Nihilizm Tarihsel Bir Yazgı Olarak Nihilizm: Avrupa Nihilizminin Tarihi, Kökeni ve Egemen Olma Aşamaları / Nietzsche and Nihilism Nihilism as a Historical Destiny: The History, Origin and Prevalence Phases of European Nihilizm Öz   PDF
Sebahattin Çevikbaş
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Nietzsche’nin ‘Tanrı Öldü’ Sözü ve Değerler Sorunu / Nietzsche’s Statement “Death of God” and the Problem of Values Öz   PDF
Celal Büyük
 
Cilt 14, Sayı 2 (2010) Not the Mad Woman in the Attic but the Cultural Critique: Understanding the Organic Writing of Sylvia Plath Through the Bell Jar / Tavan Arasındaki Deli Kadın Değil Kültür Eleştirmeni: Sırça Fanus ile Sylvia Plath’in Organik Yazma Biçiminin Açığa Çıkarı Öz   PDF
Esin Kumlu
 
Cilt 16, Sayı 2 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ OBM Öncesi İlköğretim 4. Sınıf Fransızca Öğretim Programı ve Bonjour Le Français Ders Kitabına Eleştirel Bir Bakış / A Critical Overview on French Curriculum and French Course Book (Bonjour Le Français) for Primary School 4th Grade before CEFR Öz   PDF
Ertan Kuşçu
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI’NA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (OLTU ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR UYGULAMA) Öz   PDF
Hüseyin Özer, Adem Demir
 
Cilt 19, Sayı 3 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Öğrencilerin Grafik Tasarımda İmge ve Simgeleri Kullanma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması Öz   PDF
Meryem Deveci, Erol Bulut
 
Cilt 2, Sayı 1-2 (2003): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ İLE ANA-BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Öz   PDF
Şükrü Düzgün
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÖĞRENME ÖĞRETME MODELLERİ AÇISINDAN MODÜLER ÖĞRETİM Öz   PDF
Hasan Hüseyin Özkan
 
Toplam 833 ögeden 401 - 500 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: ISSN 1304-4990