Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 18, Sayı 2 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Homo Ludens in Gilead: The Handmaid’s Tale Revisited / Homo Ludens Gilead’da: The Handmaid’s Tale’e Yeni Bir Bakış Öz   PDF
Nilsen Gökçen
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Hukuk Tekniği Açısından Mecelle’ye Yapılan Eleştiriler ve Değerlendirilmesi / The Evaluation of the Criticisms Made to the Majalla in Terms of Law Techniques Öz   PDF
Zeki Koçak
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ I am an Instructor Now. But, Where is my Mentor? / Ben Okutman Oldum. Ama Danışmanım Nerde? Öz   PDF
Ayşegül Takkaç Tulgar
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi I. KADEME İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRENCİLERİN SORU SORMA VE ELEŞTİRİ YAPMA BECERİLERİNE OLAN KATKISI (Erzurum İl Merkezi Örneği ) Öz   PDF
Çiğdem Ünal, Selçuk Ilgaz
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İbn Sina’nın Selbî Yorumlama Metodu / Avicenna’s and Moses Maimonides’ Negative Theology Methods Öz   PDF
Adnan Küçükali
 
Cilt 5, Sayı 1 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ’NİN ABDURRAHMAN GAZİ ZAVİYEDARLIĞI ve ZAVİYEDARLIK MESELESİ Öz   PDF
Bilgehan Pamuk
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İdari Coğrafya Özellikleri Bakımından Aziziye Metropol İlçesi / The Borough of Aziziye with Regard to its Administrative Geography Features Öz   PDF
Zeki Koday
 
Cilt 20, Sayı 4 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İdris Küçükömer'in Batılılaşma ve Sivil Toplum Anlayışı / Idris Kuçukomer's Understanding of Westernization and Civil Society Öz   PDF
EMİNE GÜLSELCEN KAFKASYALI
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İdris-İ Bitlisî ve Heşt Behişt Eseri / Idris-i Bitlisi and Hest Behist Öz   PDF
Mehmet Törehan Serdar
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İhracatın İthalatı Karşılama Oranlarının Parçalı Regresyonlarla Modellenmesi / Modeling with Piecewise Regression of Ratios of Export to Import Öz   PDF
Aşır Genç, Erkan Oktay, Ömer Alkan
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İhtiyaca Dayalı Hizmet-İçi Eğitim Etkinliği Uygulaması/Implementation of Need Based in-Service Training Öz   PDF
Pınar BAYKAN, Münir OKTAY
 
Cilt 16, Sayı 2 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İki Öykü, İki Değişim Öğesi: Traktör ve Yel Değirmeni / Two Stories, Two Elements of Change: The Tractor and the Windmill Öz   PDF
Hanife Nalan Genç
 
Cilt 8, Sayı 2 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İKİNCİ DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDEKİ BAŞARI DÜZEYİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Öz   PDF
Selami Aydın
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İkinci Meşrutiyet Devrinde Meclis-i Mebucan’ca Düşürülen / The First Cabinet Brought Down by the Ottoman Parliament in the Second Constitutional Era: The Kamil Pasha Government Öz   PDF
Yaşar Özüçetin, Sıddık Yıldız
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İKİNCİ MEŞRUTİYET’TEN 1927 YILINA KADAR YAYIN İMTİYAZI ALAN GAZETE VE MECMUALAR (1908-1927) Öz   PDF
Ahmet Ali Gazel, Şaban Ortak
 
Cilt 15, Sayı 2 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İktisadi Büyüme ile Cari İşlemler Bilançosu Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği / The Relationship Between Economic Growth and Current Account Balance: The Case of Turkey Öz   PDF
Ömer Yılmaz, Merter Akıncı
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İKTİSADİ KALKINMADA DEVLET-PİYASA NİSPİ ROLLERİNE İLİŞKİN TARTIŞMALARA “WASHINGTON-SONRASI KONSENSÜS” SON NOKTAYI KOYDU MU? Öz   PDF
Ali Şen
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Durum Analizlerinin Öğrenci Algısı ile Değerlendirilmesi / The Assessment of Situation Analysis of Faculties of Economics and Administrative Sciences by Student Perception Öz   PDF
Salih Börteçine Avcı, Fethullah Uçan, Ömer Sıddık Budak, Farhoud Farajollahi
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İlk Kazak Romanı “Baqıtsız Jamal” ve Yeni Baskıları Üzerine / The First Kazakh Novel “Baqytsyz Jamal” and About New Editions Öz   PDF
Aşur Özdemir
 
Cilt 15, Sayı 2 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Erzurum Örneği) / Evaluation of Elementary School 5th Grade Social Studies Textbook in Accordance with Teachers’ Opinions (Erzurum Sample) Öz   PDF
Ahmet Nalçacı
 
Cilt 12, Sayı 2 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İLKÖĞRETİM 6., 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE OSMANLI ALGISI Öz   PDF
Ali Yılmaz
 
Cilt 16, Sayı 3 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İlköğretim Bölümü Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Yöntemleri / Mathematics, Science, Social Science and Primary Education Students’ English Learning Methods in the Primary Education Department Öz   PDF
Ercan Tomakin
 
Cilt 5, Sayı 1 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öz   PDF
Adem İşcan, Hamza Kolukısa
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumları / Attitudes of Elementary School Teachers Towards Constructivism Öz   PDF
İlhan Özdemir, Necla Köksal
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İlköğretim Matematik ve Türkçe Öğretmen Adaylarının Matematik Terimlerine Yönelik Düşünce Oluşumları / Thoughts of Teachers of Elementary Mathematics and Turkish towards the Formation on Mathematics Terms Öz   PDF
Mine Aktas
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İlköğretim Öğrencilerinin Okul Kütüphaneleri ve Sınıf Kitaplıklarını Kullanma Durumları (Erzurum İli Örneği) / Primary School Students’ Conditions that Using of School Librarys and Class Bookshelves (Erzurum City Sampling) Öz   PDF
Abdullah Şahin, Adem İşcan, Sedat Maden
 
Cilt 5, Sayı 1 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İLKÖĞRETİM OKUL ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONLARI: FARKLILIKLARIN VE SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Önder Barlı, Bilsen Bilgili, Suat Çelik, Samih Bayrakçeken
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın E-Okul Uygulamasına Yönelik Algıları / The Perceptions of Elementary School Administrators and Teachers Concerning the E-School Application of the Ministry of National Education Öz   PDF
Yılmaz Özkan, Ahmet Akbaba
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
Ali Göçer
 
Cilt 3, Sayı 1 (2004): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İLKÖĞRETİM ÜÇÜNCÜ SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ MASALLARIN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK YETERLİLİĞİ Öz   PDF
Ali Fuat Arıcı
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Türkçe Başarı Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / A Study of Variables of Primary and Elementary School Students in Turkish Öz   PDF
Abdullah Şahin
 
Cilt 20, Sayı 4 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İlkokul Öğrencilerinin Kişisel Bakım, Temizlik ve Beslenme ile İlgili Görüşleri / Primary School Students' Views on Personal Care, Cleanness and Nutrition Öz   PDF
İjlal Ocak, Nil Duban, Gülhan Yağıcı
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Imagination under Pressure: Ideology and History in Danilo Kiš’ A Tomb for Boris Davidovich and Milan Kundera’s The Book of Laughter and Forgetting / Baskı Altındaki İmgelem: Danilo Kis’in Boris Davidovich için bir Mezar ve Milan Kundera’nın Gülüşün ve Un Öz   PDF
Taiana Golban
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İMALAT SANAYİNDEKİ KOBİ’LERİN AB’Yİ ALGILAMA DÜZEYLERİ: ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Uğur Güllülü, Ö. Selçuk Emsen, A. Fatih Aydemir
 
Cilt 19, Sayı 3 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İmalat Sektöründe İnovasyon Uygulamaları: TRA1 Düzey 2 Bölgesinde Bir Araştırma Öz   PDF
Selahattin Kaynak, Ahmet Demir
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Din-Devlet İşleri Bağlamındaki Mülahazaları Üzerine Bir Deneme / An essay on the concerns of Religious Vocational High Schools’s Students on Religion and State Affairs Öz   PDF
Lokman Cerrah
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İMKB’ye Kayıtlı Sanayi İşletmelerinin Maliyet Yönetim Sistemlerini Uygulama ve Uygulamama Nedenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma / A Research on Determination of Reasons for Applying and Not Applying Cost Management Systems of Manufacturing... Öz   PDF
Reşat Karcıoğlu, Meryem Öztürk
 
Cilt 10, Sayı 2 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN LANGUAGE TEACHING Öz   PDF
Mehmet Ali Seven
 
Cilt 18, Sayı 3 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İnanç Öğrenme Alanları Açısından Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarının İncelenmesi / Analysis of High School Religious Culture and Moral Knowledge Coursebooks With Regard to Religious Belief Learning Domain Öz   PDF
Macid Yılmaz
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİ LİSANS PROGRAMININ ÖĞRENCİ GÖZLEM KANAAT VE YORUMLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Ali Osman Engin
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İNGİLİZCE ÖĞRENENLERİN YAZMA ETKİNLİKLERİNDE BİLGİSAYAR KULLANMAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE BİLGİSAYARIN YAZMA BECERİLERİNDEKİ BAŞARIYA OLAN KATKISI Öz   PDF
Selami Aydın
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İNGİLİZCEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENENLERDE SINAV KAYGISININ CİNSİYET İLE İLİŞKİSİ Öz   PDF
Selami Aydın, Mahmet Takkaç
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İnsani Değerler Yönelimli Psiko-Eğitim Programının Siber Zorbalık Üzerine Etkisi /Investigation of Effect of Human Values-Oriented Psycho-Training Program on Cyber Bullying Öz   PDF
Adem Peker, Murat İskender
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Integration of People Counter Systems to Decision Support Systems in Clothing Retail Industry: A Preliminary Analysis and Possible Applications / İnsan Sayma Sistemlerinin Giyim-Perakende Karar Destek Sistemlerine Entegrasyonu: Bir Ön Analiz ve Olası Uygu Öz   PDF
Ersin Karaman
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Interaction of Artistic Production in Early XVIIth Century Ottoman Costume Albums And Iznik Ceramics / XVII. Yüzyıl Başı Osmanlı Kıyafet Albümlerinde ve İznik Seramiklerinde Sanat Üretimi Etkileşimi Öz   PDF
Filiz Adıgüzel Toprak, Ezgi Gökçe
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Interactive Puzzles in Vocabulary Instruction: Teachers and Learners as Designers / Kelime Öğretiminde Etkileşimli Bulmacalar: Tasarımcı Olarak Öğretmen ve Öğrenciler Öz   PDF
Arif Bakla, Arif Sarıçoban
 
Cilt 18, Sayı 2 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İnternet Folkloru Üzerine Önerilen Bir Terim: E-Folklor / A Suggested Term on the Internet Folklore: E-Folklore Öz   PDF
Ahmet Özgür Güvenç
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İnternet Haber Sitelerinde Eşik Bekçiliği/Gatekeeping at Online News Sites Öz   PDF
Haldun NARMANLIOĞLU
 
Cilt 14, Sayı 2 (2010) Ionesco’nun “Kel Şarkıcı” Adlı Oyununda Söyleşimlere Dayalı Anlatı Türleri / Narrative Types Depending on the Dialogs of the Play Ionesco’s Kel Şarkıcı Öz   PDF
Hanife Nalan Genç
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İRAN DİLLERİ - I Öz   PDF
Nimet Yıldırım
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İran’da Gelir Dağılımı Üzerine Doğrudan Yabancı Yatırımın Etkisi / The Direct Foreign Investment Effect on Income Distribution in Iran Öz   PDF
Ebül Muhsin Doğan, Ali Shahinpour, Khadijeh Aghapour
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İş Analizi Tabanlı KPI Sisteminin Kurumsal Öğrenmeye Etkileri: İÜ AUZEF Uygulaması / The Effects of the Work Analysis Based KPI System to Organizational Learning: Application In IU AUZEF Öz   Tam Metin
Buket Karatop, Alper Cihan, Metin Söyük
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İş Görenin İçsel ve Dışsal Motivasyonunda Stresle Mücadele Tekniklerinin Rolü / Role of Stress Fighting Tecniques in Internal and External Motivation of Employees Öz   PDF
Göknur Ersarı, Atılhan Naktiyok
 
Cilt 4, Sayı 2 (2004): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi IS LEARNING A FOREIGN LANGUAGE VERY NECESSARY? Öz   PDF
Mehmet Ali Seven, Ali Osman Engin, Vedat Nuri Turhan
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İşçilik Giderlerinde Atil Kapasitenin Durumu ve Muhasebeleştirilmesi / Condition and Accounting of Waste Capacity in Labor Costs Öz   PDF
Abdulkadir Kaya, Ünal Gülhan, Serap Açık
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İşlemeli Seramikler / Embroidered Ceramics Öz   PDF
Elif Ağatekin
 
Cilt 10, Sayı 2 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİLİK: ERZURUM, ERZİNCAN VE BAYBURT’TAKİ KOBİ’LERDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Üstün Özen, Murat Bingöl
 
Cilt 14, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İşletmelerde Etkinlik ve Performans Ölçmede VZA, Kümeleme ve TOPSIS Analizlerinin Kullanımı: İMKB İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama / Using DEA, Cluster and TOPSIS in Measuring Businesses Efficiency and Performance: An Application on ISE Businesses Öz   PDF
Ali Özer, Meryem Öztürk, Abdulkadir Kaya
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İşletmelerde Performans Değerleme ile İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (İKBS) Arasındaki İlişkisi -İstanbul İlinde Bir Araştırma- / The Relationship Between Performance Appraisal and Human Resources Information System (HRIS) in Businesses, a Research Öz   PDF
Fatih Karcıoğlu, Ümit Öztürk
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İşletmelerde Yenilikçilik Faaliyetlerinin İncelenmesi / Examining Innovation Activities of Enterprises Öz   PDF
Vesile Özçifçi, Hatice Sarıçay
 
Cilt 16, Sayı 3 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Kayseri İli’nde Bir Uygulama / Corporate Social Responsibility Applications of Businesses: An Empirical Study in Kayseri Öz   PDF
Ayşe Cingöz, A. Asuman Akdoğan
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İŞLEVSEL DİL BİLGİSİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ Öz   PDF
Adem İşcan
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İspir Fasulyesi’nin Üretim-Piyasaya Arz Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri / The Problems Faced and Solution Suggestions on Processes in Production and Marketing of Ispir Bean Öz   PDF
Rabia Efeoğlu, Ahmet Fatih Aydemir, Ömer Selçuk Emsen
 
Cilt 8, Sayı 2 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İŞPORTACILIKTA BAĞIRMANIN TÜKETİCİYE ULAŞMADAKİ İLETİŞİMSEL ROLÜ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) Öz   PDF
Mustafa Yağbasan, Ali Canpolat
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Issues to Consider for Using e-Learning Effectively: Smart Learning in Law Enforcement Contexts / E-Öğrenme Metodunun Etkin Kullanımı: Güvenlik Alanında “Akıllı Öğrenme” Öz   PDF
Elizabeth R. Graham, Selçuk Zengin
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İstatistik Derslerinin İşletme Bölümü Müfredatındaki Derslerle Etkileşiminin Yol Analizi Yardımıyla İncelenmesi / Research on the Interaction of Statistics with the Courses in Business Administration Curriculum with Using Path Analysis Öz   PDF
Erkan Oktay, Mehmet Mutlu Akıncı, Abdülkerim Karaaslan
 
Cilt 20, Sayı 2 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlkenin İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ile Kullanılmasının Fen ve Teknoloji Dersinde Başarıya Etkisi /The Using of Seven Principles For Good Practice with Cooperative Learning Method: Effect on Achievement in Scıence Course Öz   PDF
Oylum Çavdar, Kemal Doymuş
 
Cilt 20, Sayı 4 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İyi Oluş Fenomeninin Bilişsel Boyutunun Yapılandırılması: Olumlu Yönelimler Modeli / Structuring the Cognitive Dimensions of Well-Being Phenomenon: Positive Orientation Model Öz   PDF
Özkan Çikrıkci
 
Cilt 14, Sayı 2 (2010) Jeanette Winterson: Vişnenin Cinsiyeti ‘Bir Postmodern Gerçeklik Yitimi Anlatısı’ / Jeanette Winterson: Sexing the Cherry ‘A Narrative of Postmodern Loss of Reality’ Öz   PDF
Mukadder Erkan
 
Cilt 20, Sayı 4 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Jeanette Winterson’ın Vişnenin Cinsiyeti: Büyülü Gerçekçi Bir Dünya / Sexing the Cherry by Jeanette Winterson: A Magical Realist World Öz   PDF
Fikret Arargüç
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JOHN LOCKE VE EĞİTİM Öz   PDF
Mustafa Cihan
 
Cilt 13, Sayı 2 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kaçkar Dağları’nda Alternatif Bir Turizm Aktivitesi: Heliski (Dağ Kayağı) / An Alternative Touristic Activity on The Kackar Mountains: Heliski Öz   PDF
Mehmet Zaman, Salih Birinici
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kadın ve Erkek Yöneticilerin Güven Özelliklerine İlişkin Tutumları: Varsayımsal Astlar Üzerine Bir Araştırma / The Attitudes of Male and Female Managers With Regard to Trust Qualities: A Research on Hypothetical Subordinates Öz   PDF
Güler Sağlam Arı
 
Cilt 20, Sayı 4 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kalite Maliyeti ve Karlılık İlişkisi: Üniversite Yemekhanesinde Bir Uygulama / The Relationship Between Quality Cost and Profitability: An Application in University Dining Hall Öz   PDF
Abdulkadir ALBEZ, Ayhan KORKULU, Burhan YILMAZ
 
Cilt 18, Sayı 2 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kalkınma Planlarının Yoksulluğu Azaltmadaki Etkisi Üzerine Bir Analiz / An Analysis of the Effect of Development Plans to Reduce Poverty Öz   PDF
Ş. Mustafa Ersungur, Abdullah Topcuoğlu
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KAL’A-İ SULTÂNİYE (ÇANAKKALE) SANCAĞI’NDA EĞİTİM KURUMLARI Öz   PDF
Fatma Kaya
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN TÜRK MALİ SİSTEMİNE GETİRDİKLERİ (5436 Sayılı Kanun Değişiklikleriyle) Öz   PDF
Menşure Kolçak
 
Cilt 17, Sayı 3 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kapak ve İçindekiler Öz   PDF
Kapak ve İçindekiler .
 
Cilt 8, Sayı 2 (2006): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARDA PAZARLAMA FAALİYETLERİ Öz   PDF
Ekrem Cengiz
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Karacasu’da Turizm Girişimciliği Araştırması / A Study of Tourism Entrepreneurship in Karacasu Öz   PDF
Cevdet Özdemir
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KARAGÖL (BORÇKA-ARTVİN) Öz   PDF
İbrahim Kopar, Ramazan Sever
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Karizmatik Liderlik ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir Araştırma / A Research on the Relationship Between Charismatic Leadership and Organizational Culture Öz   PDF
Hasan Gül, Zafer Aykanat
 
Cilt 10, Sayı 2 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KARL HENCKELL’İN “BERLINER ABENDBILD”1 VE TEVFİK FİKRET’İN “SİS”2 ADLI ŞİİRLERİNDE İMGELERLE BÜYÜK ŞEHİR SORUNSALI Öz   PDF
Melik Bülbül
 
Cilt 13, Sayı 1 (2009): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kars Şüregel’de Yerleşen Topluluklar / Communities that Settled in Kars Şüregel Öz   PDF
Mehmet Özmenli
 
Cilt 14, Sayı 1 (2010): ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Karşılaştırmalı Bir Çözümleme Denemesi (Montaigne -Rousseau-Baudelaire) / Essay of an Comparative Analysis (Montaigne -Rousseau-Baudelaire) Öz   PDF
Yavuz Kızılçim
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Katherine Mansfield’ın Bazı Öykülerinde Modernist Kısa Hikâye Tekniklerinin Yansımaları / Reflections of Modernist Short Story Techniques in Some of Katherine Mansfield’s Stories Öz   PDF
İsmail Avcu
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kavramlara Genel Bir Bakış: Kavramların ve Kavram Haritalarının Pedagojik Açıdan İncelenmesi / A Look at Concepts: Investigation of Concepts and Concept Maps from Pedagogical Perspective Öz   PDF
Kaya Yılmaz, Ramazan Çolak
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kayırmacılığın Çalışanlar Üzerine Etkileri İle İnsan Kaynakları Uygulamaları İlişkisi: Türk Kamu Bankalarına Yönelik Bir Araştırma / The Relationship Between the Effects of Nepotism on the Employees and Human Resource Practices: A Research on Turkish Publ Öz   PDF
Mustafa Büte
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kayıtdışı Ekonomi ve Suç Örgütlenmeleri İlişkisinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi / Sociological Evaluation of the Relationship Between Shadow Economy and Criminal Organizations Öz   PDF
Yavuz Kahya, Fatih Irmak
 
Cilt 20, Sayı 3 (2016): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kazan Tatarlarında ve Türkiye Türkler’indе Mektup Konulu Maniler / Letter Songs of the Kazan Tatars and Turks Öz   PDF
Çulpan Zaripova Çetin
 
Cilt 21, Sayı 1 (2017): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kâzım Karabekir'in Askeri ve Siyasi Biyografisi / The Military and Political Biography of Kâzım Karabekir Öz   Tam Metin
Gülay Sarıçoban
 
Cilt 15, Sayı 2 (2011): Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Keklik Şelalesi (Sarıkamış/Kars) Doğal Çevre Özellikleri ve Beşeri Ekonomik Potansiyeli / Keklik Waterfall (Sarıkamış/Kars) its Natural Environment Characteristics and Human Economic Potentiality Öz   PDF
Zeki Koday, Mucip Demir
 
Cilt 9, Sayı 1 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KEMAL TAHİR’DE DOĞU-BATI İKİLEMİ VE BATILILAŞMA DÜŞÜNCESİ Öz   PDF
Yusuf Ziya Sümbüllü, Murat Kacıroğlu
 
Cilt 17, Sayı 1 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kentsel Dönüşüm Yaklaşımlarına Bir Örnek: Efendibey (Niğde) Kentsel Dönüşüm Uygulaması / An Example of Urban Regeneration Approaches: Efendibey (Niğde) Urban Renewal Application Öz   PDF
İhsan Bulut, Serdar Ceylan
 
Cilt 10, Sayı 2 (2007): Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KİMLİK VE GİYDİRİLMİŞ KİMLİKLER Öz   PDF
Muhittin Aşkın
 
Cilt 18, Sayı 2 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kiralama Yoluyla Araba Temin Eden Bir İşletmede AHP Yöntemi Uygulaması / Application of Analytic Hierachy Process in a Company Providing Car via Rental Öz   PDF
Ekin Öztoprak
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kırgızistan’da “Vatanseverlik” Algısı Üzerine Bir Araştırma / "Perception of Patriotism" an Investigation in Kyrgyzstan Öz   PDF
Taalay Şarşembiyeva
 
Cilt 18, Sayı 1 (2014): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kırsal Alanların Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi – Artvin İli Arhavi İlçesi Örneği / Determination of Tourism Potential of Rural Areas – The Case of Artvin-Arhavi Öz   PDF
Ceyhun Akyol, Sinan Güner, Yener Oğan, Ekrem Aydın, Rahime Yüce, Tuncay Uluyurt
 
Cilt 17, Sayı 2 (2013): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kış Sporları Turizmi – Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken’de Bir Uygulama) Öz   PDF
Abdulkadir Koşan
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Kısa Vadeli Amaçlarla Satın Alınan Finansal Varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Kapsamında Muhasebeleştirilmesi / The Accounting under Turkish Accounting Standarts (TAS) and Turkish Financial Öz   PDF
Şakir Dizman
 
Toplam 833 ögeden 301 - 400 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: ISSN 1304-4990