Alternatif Turizm Çeşitlerinin Gümüşhane Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma / A Search on the Effect of the Alternative Kinds of Tourism on the Tourism of Gümüşhane

Kurtuluş Merdan, Selahattin Okuroğlu
1.700 475

Öz


Dağlık yapının, yeryüzü şekillerini ve bitki örtüsünü çeşitlendirdiği Gümüşhane, alternatif turizm açısından zengin olanaklara sahiptir. İlin denize doğrudan uzaklığı 50 kilometre civarındadır. Öte yandan, yüksekliği 3300 metreye dek ulaşan arazi yapısı, aynı zamanda ilin dezavantajıdır. Gerek diğer illere, gerekse de Gümüşhane’nin kendi içinde ulaşımın zorluğu, tarih boyunca ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde belirleyici olmuştur. Doğal yapının oluşturduğu avantajın turizme yansıtılması, kentin sahip olduğu potansiyelin boyutlarının tam olarak belirlenmesine bağlıdır. Bu durum ekonomik, sosyal ve kültürel gelişime büyük katkı sağlayabilir. Araştırmada, veri toplama tekniği olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Anket uygulaması 201 adet yerli, 100 adet yabancı turiste ve 100 adet turizm işletmesi yöneticisine uygulanarak üç kategoride gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen veriler SPSS programında aritmetik ortalama, standart sapma, yüzdeler ve frekans dağılımları kullanılarak analiz edilmiş; sonuçlar, tablolar halinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bulgular, Gümüşhane ilinin ulusal ve uluslararası turizm hareketliliğini sağlayacak yeterli alternatif turizm potansiyeline sahip olduğunu; ancak, bu durumun değerlendirilemediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimler: Alternatif Turizm, Kitle Turizmi, Yerli ve Yabancı Turistler, Turizm İşletmeciliği

Abstract: As a territory where earth forms and flora were fashioned by mountainous structure, Gümüşhane has rich potentiality in the terms of alternative tourism. The direct distance of the province from the sea is about 50 kilometers. However, reaching to 3300 meters at highest, the territorial structure is the disadvantage of the province at the same time. The difficulty in traveling to any other provinces or to the locations within Gümüşhane has always been determinative for the social and economical life. The utilization of the advantages of natural environment could be managed with determining the dimensions of potentiality completely. This advantage could contribute to the economical, social and cultural development. To gather data from the field, a survey form was used, consisting the same questions in two languages. The forms were applied to 201 domestic tourists, to 100 foreign tourists and to 100 tourism business managers as three separate categories of the research. The data obtained have been analyzed with SPSS software for the tests of arithmetic mean, standard deviation, percentage values, and frequencies. Then, the results of analyses were evaluated in the tables. The results demonstrate that the province of Gümüşhane has sufficient potential of alternative tourism to ensure the significant mobility of national and international tourism.  However, it is concluded that this has not been used sufficiently.

Keywords: Alternative Tourism, Mass Tourism, Domestic and Foreign Tourists, Tourism Management 

Makale Geliş Tarihi: 19.10.2015

Makale Kabul Tarihi: 21.06.2016


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.