Bilgi Teknolojilerinin Örgüt Kültürü Üzerine Etkileri: Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Uygulama/The Effects of Information Technologies on Organizational Culture: An Application in Large Scale Companies

Eser ERDURMAZLI
1.060 329

Öz


Bu çalışmada bilgi teknolojileri kullanımının örgüt kültürü üzerindeki etkileri ve
aralarındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bilgi teknolojilerinin kapsam itibarıyla bir “bütün”
olarak ele alındığı çalışmanın, literatürde yer alan ve hemen hemen hepsinde bazı bilgi
teknolojilerinin spesifik olarak ele alındığı çalışmalardan farklı olarak, iki olgu arasındaki
ilişkinin daha iyi anlaşılması ve bu bağlamda ilgili literatüre kuramsal anlamda
katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Araştırma kapsamında, İstanbul ilinde faaliyet
gösteren büyük ölçekli sanayi işletmelerinde çalışan “beyaz yakalı” çalışanlardan anket
yöntemi ile veriler toplanmış ve analize tabi tutulmuştur. Neticede, bilgi teknolojileri kullanım
durumunu belirleyen üç boyutun örgüt kültürünü tanımlayan sekiz boyutun her biri
üzerinde doğrudan bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç bilgi teknolojilerinin
örgüt kültürü üzerinde doğrudan etkilerinin olmadığını ileri süren çalışmaları destekler
niteliktedir. Değişim hızları birbirinden farklı iki olgu arasındaki ilişkilerin tespit edilebilmesi
için daha uzun zaman dilimini kapsayan çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatine
varılmıştır. Ayrıca, kullanılan teknolojilerin kendine has bazı kültürel özellikleri içinde
barındırabileceği, benzer teknolojilerin farklı kültürel özelliklere sahip birey veya gruplar
tarafından farklı şekilde yorumlanabileceği, bilgi teknolojilerinin tamamının benzer
işlev ve özelliklere sahip olmamaları gibi değerlendirmelerin elde edilen sonucu desteklediği
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Örgütsel Yapı, Bilgi Teknolojileri.

This study examines the effects of information technologies (IT) usage on
organizational culture and the relationships between the two concepts. It is considered
that the study which has a holistic approach to IT will make a valuable theoretical
contribution to the literature and the current understanding about the relationships
between two concepts, unlike from the studies in the current literatüre, almost all of them
on the relationships between some spesific IT usage and organizatinal culture. Necessary
data were gathered from the white collar employees in the large scale industrial
companies located in İstanbul, and analysed through SPSS software. In conclusion,
neither direct effect of IT on organizational culture nor relationships were found out 

This result supports the studies in the current literature that suggests no relationships
between IT and organizational culture. In order to explore the relationships between
two concepts, which have different paces of change, it is needed to undertake studies of
long period. Additionally, this study concludes that each IT might have different inherent
characteristics, that same technologies can have different meanings to the different
individuals with different cultural backgrounds, and that all IT don’t have the same
functions and features is a wrong assumption.
Keywords: Organizational Culture, Organizational Structure, Information
Technologies.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.