Akademik Özyeterlik Algısı, Örgütsel Güven ve Örgütsel Sinizm İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi / The Investigation of the Relationships among Academic Self- Efficacy Perception, Organizational Trust and Organizational Cynicism via Struct

Mustafa kesen, Bülent Akyüz
1.444 719

Öz


Özet: Geleceğin insan kaynağının yetiştirildiği üniversite ortamında tecrübe edilecek örgütsel
faktörlerin öğrencilerin iş hayatlarına bazı yansımalarının olacağı muhakkaktır. Bu sebeple bu
çalışmada öğrencilerin hem öğrencilik hem de meslek hayatlarını etkileyebileceği düşünülen akademik
özyeterlik algısı, örgütlerine karşı güveni ve örgütlerine karşı besledikleri sinizm duyguları
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu amaçla akademik özyeterlik algısı ile örgütsel güvenin örgütsel
sinizm üzerindeki etkileri araştırılmış ve akademik özyeterlik algısı ile örgütsel sinizm ilişkisinde
örgütsel güveninin aracılık rolü incelenmiştir. Araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde
öğrenim gören önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin oluşturduğu 441 kişiden oluşan bir
örneklem grubu üzerinde anket tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde
doğrulayıcı faktör, güvenirlik, korelasyon ve yapısal regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre akademik özyeterlik algısı örgütsel güveni arttırmaktadır. Aynı şekilde,
beklenenin aksine, akademik özyeterlik algısı ile örgütsel sinizm arasında olumlu yönde anlamlı
bir ilişki bulunmaktadır. Diğer taraftan yönetime güven değişkeni akademik özyeterlik algısı ile
örgütsel sinizm ilişkisinde aracılık rolüne sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Akademik Özyeterlik Algısı, Örgütsel Güven, Örgütsel Sinizm, Üniversite
Öğrencileri, Yapısal Eşitlik Modeli
The Investigation of the Relationships among Academic Self- Efficacy
Perception, Organizational Trust and Organizational Cynicism via
Structural Equation Modeling: An Application on University Students
Abstract: It would be certain that some reflections of the organizational factors that will be
experienced in the university environment where the human resources of the future were trained
would appear in the future career of the students. Therefore, in this study, the relations among
the academic self-efficacy, student trust to the organization and the student cynicism against the
organization; which were thought to be effective in terms of students’ academic and vocational
life, have been investigated. For this purpose, the effects of academic self-efficacy perception and
the organizational cynicism on organizational trust were searched and the relationship between
academic self-efficacy perception and organizational cynicism was examined through mediating
role of organizational trust. The research was done on 441 students studying at Çanakkale Onsekiz 

Mart University consist of undergraduate, graduate and postgraduates and it was applied by using
survey technique. The data obtained was evaluated by confirmatory factor, reliability, correlation
and structural regression analysis. According to the findings, academic self-efficacy perception
increases organizational trust. Likewise, contrary to expectations, there is a significant positive
relationship between the perception of academic self-efficacy and organizational cynicism. On the
other hand, the variable of trust to the management has a mediator role in the organizational
cynicism and academic self-efficacy relationship.
Keywords: Academic Self Efficacy Perception, Organizational Trust, Organizational Cynicism,
University Students, Structural Equation Modeling


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.