2008 Yılı Kelenderis Agora Bazilikası Kazısında Bulunan Geç Antik Çağ (M.S.3.-M.S.7. Yüzyıl) Sikkeleri / Late Antique Coins Found in the Agora-Basilica of Kelenderis in 2008

Kasım Oyarçin
1.108 651

Öz


Özet: Bu çalışmada, 2008 yılı Kelenderis Agora-Bazilikası kazılarında ele geçen Geç
Antik Çağ sikkeleri incelenmiştir. 76 adet bronz sikkeden iyi durumda olan 43 tanesinin
katalogu verilmiştir. Kataloga alınan sikkelerden 5 tanesi Geç Roma dönemine tarihlenmektedir.
Geri kalan sikkeler ise Erken Bizans dönemine tarihlenmiştir. Sikkelerin en
yoğun olduğu grup, 30 sikkeyle 7. yüzyıla ait Heraclius (610-641) ve II. Constans (641-
668) sikkelerinden oluşan I. gruptur. Bunu izleyen grup ise, II. Iustinianus (527-565) ve
M. Tiberius (582-602) dönemlerine ait II. grup sikkelerdir.
Anahtar Kelimeler: Kilikya, Kelenderis, Agora Bazilika, Geç Antik Çağ Sikke.
Late Antique Coins Found in the Agora-Basilica of Kelenderis in 2008
Abstract: The subject of this study, “The Late Antique Coins found in the Agora-
Basilica in Kelenderis found in 2008”, is an attempt to evaluate of a group of bronze
coins discovered during the excavations in ancient Kelenderis in 2008. I have catalogued
the coins discovered in the Basilica in the season 2008, which are mainly 76 coins, but 43
of these are in good condition to work. 5 of these are from the Late Roman period and the
rest are Early Byzantine. Most of the Byzantine coins e.g. 30, belong to the 7th century, in
other words, to Heraclius (610-641) and to Constans (641-668). Following these latest
group, another common group are of Justinian (527-565) and of M. Tiberius (582-602)
coins.
Keywords: Kilikia, Kelenderis, Agora-Basilica, Late Antique Coin.


Anahtar kelimeler


Kilikya, Kelenderis, Agora Bazilika, Geç Antik Çağ Sikke

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bellinger, A. R. ve Grierson, P. (1966). Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Vol. I, Anastasius to Maurice 491-602, Washington.

Bellinger, A. R. ve Grierson, P. (1966). Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Vol. II, Phocas to Theodosius III 602-717, Part I, Phocas and Heraclius 602-641, Washington.

Bellinger, A. R. ve Grierson, P. (1966). Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Volume II, Phocas to Theodosius III 602-717, Part II, Heraclius Constantine to Theodosius III, Washington.

Bruun, P. M. (1966). The Roman Imperial Coinage. Vol VII. Constantine and Licinius, London.

Kaegi, W. Emil. (2000). Bizans ve İlk İslam Fetihleri. (Çev: Mehmet Özay). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Sutherland, C. H. V. (1967). The Roman Imperial Coinage. Vol VI. From Diocletian’s reform (A.D. 294) to the death of Maximinus (A.D. 313), Londra.

Tekin, O. (1994). Grek ve Roma Sikkeleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Tekin, O. (1999). Bizans Sikkeleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Webb, P. H. (1962). The Roman Imperial Coinage. Vol V Part I. Valerian to Florian, London.

Wroth, W. (1908). Catalogue of Imperial Byzantine Coins in the British Museum, Vol. I, London.

Wroth, W. (1908). Catalogue of Imperial Byzantine Coins in the British Museum Vol. II, London.

Zoroğlu, K. L. (1994). Kelenderis I Kaynaklar, Kalıntılar, Buluntular, Ankara.

Zoroğlu, K. L. (2006). “Kelenderis 2005 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, ANMED, 2006-4, 25-30.

Zoroğlu, K. L. (2008). “Kelenderis Kazı Çalışmaları – 2007”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, 25, 30.

Zoroğlu, K. L. (2009). “Kelenderis Kazı ve Onarım Çalışmaları-2008”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, 28, 26-27.

Zoroğlu, K. L. (2011). “Kelenderis 2010 Yılı Kazı Çalışmaları”, ANMED, 2011-9, s. 29- 35, İstanbul 2011.

Zoroğlu, K. L. (2012). “Kelenderis Kazıları - 2011”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, 33, 29-31.

Zoroğlu, K. L. (2013). “Kelenderis Agora Bazilikasının Mozaikleri”, Aktüel Arkeoloji, 35, 44-47.

Zoroğlu, K. L. ve Tekocak, M. (2007). “Kelenderis 2006 Yılı Çalışmaları”, 29. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, 1.Cilt, 515-538.

Zoroğlu, K. L. ve Tekocak, M. (2008). “Kelenderis 2007 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, 30. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, 3.Cilt, 343-372.

Zoroğlu, K. L. ve Tekocak, M. (2009). “Kelenderis 2008 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, 31. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt, 427-452.

Zoroğlu, K. L. ve Tekocak, M. (2010). “Kelenderis 2009 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, 32. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, 4. Cilt, 260-273.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.