Ambalajlı Dondurma Sektöründe Marka Sadakatine Etki Eden Faktörler / The Factors Effecting on Brand Loyalty in Packaged Ice Cream Industry

Hatice Dağcı Büyük, Aysel Erciş, Bahar Türk
1.467 689

Öz


Öz: Firmalar sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak, pazar payını arttırmak ve yüksek
kar elde edebilmek için, sadık tüketici kitleleri yaratmak zorundadır. Bu yüzden marka
sadakatinde etkili olan faktörlerin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Araştırmanın amacını
ambalajlı dondurma sektöründe marka sadakatine etki eden faktörlerin belirlenmesi oluşturmaktadır.
Bu amaçla Rize kent merkezde 336 tüketiciye anket uygulanmış ve tüketicilerin
ambalajlı dondurma sektöründe yer alan markalara yönelik sadakatine etki eden faktörler belirlenmeye
çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre marka imajı, marka değeri, hedonik değer
ve faydacı değerin marka güvenine; marka imajı ve faydacı değerin ise marka memnuniyetine
olan etkileri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda marka güveninin ve marka memnuniyetinin
hem davranışsal, hem tutumsal sadakat üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca marka
güveni ve marka memnuniyeti arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir

 

Abstract: Companies must create loyal consumer audiences to provide the sustainable
competitive advantage, increase market share and achieve high profits. For this reason, the
factors effecting on brand loyalty should be well analyzed. The purpose of this study is to
determine factors effecting on brand loyalty in packaged ice cream industry. 336 person in
downtown area of the city of Rize were applied the survey and the factor effecting on consumer
brand loyalty in packed ice cream sector were determined. According to these results; brand
image, brand value, hedonic and utilitarian value have effected on brand trust, and brand
image and utilitarian value have effected on the brand satisfaction. The brand trust and brand
satisfaction were found to effect on both behavioral and attitudional loyalty, as a result of
research. Also, it is determined to be a positive relationship among the brand trust and brand
satisfaction.

 

Anahtar Kelimeler: Marka Değeri, Marka Memnuniyeti, Marka İmajı, Marka Güveni,
Hedonik ve Faydacı Değer, Marka Sadakati

Keywords: Brand Equity, Brand Satisfaction, Brand İmage, Brand Trust, Hedonic and
Utilitarian Value, Brand Loyalty


Anahtar kelimeler


Marka Değeri, Marka Memnuniyeti, Marka İmajı, Marka Güveni

Tam metin:

PDF

Referanslar


Babin, B.J., Darden, W.R., Griffin, M. (1994). “Work and/or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping value”. Journal of Consumer Research, 20.644-656.

Başarır, Ö. (2009). Algılanan Marka İmajının Tüketici Satın alma Davranışları Üzerine Etkisi ve Kozmetik Sektöründe Bir Uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bellenger, D., Steinberg, E., & Stanton, W. (1976). “The congruence of store image and self image”. Journal of Retailing, 52(1), 17-32.

Benett, R. ve S. Rundle-Thiele (2002). “A comparison of Additional Loyalty Measurement Approaches”. Journal of Brand Management, 9(3), 193-207.

Bloomer, J.M. M., Kasper, H.D.P. (1995). “The Complex Relationship between Consumer
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.