Kırsal Alanların Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi – Artvin İli Arhavi İlçesi Örneği / Determination of Tourism Potential of Rural Areas – The Case of Artvin-Arhavi

Ceyhun Akyol, Sinan Güner, Yener Oğan, Ekrem Aydın, Rahime Yüce, Tuncay Uluyurt
2.529 2.052

Öz


Öz: Artvin iline bağlı olan Arhavi ilçesi; tarihi, kültürel ve yöresel değerler ve tahrip
edilmemiş doğal yapısıyla turizme açılabilecek önemli kırsal alanlara sahiptir. Arhavi’nin
kırsal turizme açılabilecek alanlarını keşfetmek, yörenin tarihi, kültürel ve geleneksel değerlerini
açığa çıkararak tanıtımını sağlamak, il ve ilçeye önemli katkılar sağlayacaktır.
Çalışmamızın ilk bölümünde kırsal turizmin gelişme nedenleri ile kırsal turizmin kırsal
kalkınmaya etkileri üzerinde durulmuştur ve ikinci bölümde Arhavi’nin turistik çekicilikleri,
Arhavi köylerinin potansiyel kırsal turizm değerleri ile mevcut kültürel değerleri
hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Çalışmamızın son bölümünde ise sonuç ve öneriler
üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Araştırmamızın yöntem kısmında ilk olarak kapsamlı
literatür taraması yapılarak veri toplanmıştır. Sonraki aşamada, Arhavi ilçesine bağlı
toplam 30 köyde yörenin ileri gelenleri (muhtar, öğretmen, köy imamı vb.) ile görüşmeler
yapılarak elde edilen bilgiler doğrultusunda yörenin turistik ürün değeri taşıyan tarihi ve
doğal yapıların konumları tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, Arhavi’nin keşfedilmemiş
kırsal turizm değerlerinin açığa çıkarılarak turistik hareketlerin bu yörelere çekilmesi
beklenmektedir. Böylelikle hem kırsal alanlar turizme açılacak, hem de yerli ve yabancı
turistlere gezilecek yerler açısından yarar sağlamış olacaklardır. Köy halkının turizmden
gelir elde etmesi de bu çalışmanın beklenen sonuçları arasındadır.

 

Abstract: Arhavi district, the province of Artvin, has historical, cultural and local
values and important rural areas that can be opened to tourism with its natural beauty
which have not been destroyed yet. To explore Arhavi’s rural areas, in order to promote
tourism by releasing the area’s historical, cultural and traditional value, will make
important contributions to province and district. In the first part of our study, we have
focused on the reasons of the development of rural tourism and the effects of tourism
in rural development. In the second part, we have given detailed information about the
touristic attractions of Arhavi, the potential rural tourism values and existing cultural
values of Arhavi’s villages. In the last part of this study, evaluation has been made on the
result and suggestions. Related to the method of our research, firstly data was collected
by comprehensive literature review. Accordingly, the locations of the historical and
natural structures which have touristic value of the region were selected according to
the information obtained from the interwievs with the elders of the region (reeve, teacher,
imam) in 30 villages of Arhavi. At the end of this study, it is expected to draw touristic
activities in these regions by revealing rural tourism values of Arhavi. In this way, both
rural areas will be opened to tourism and it will be beneficial for domestic and foreign
tourists about the places to visit. Generating an income from tourism of village people is
among the expected results of this study.

 

Anahtar Kelimeler: Arhavi, Kırsal Turizm, Köy

Keywords: Arhavi, Rural Tourism, Village


Anahtar kelimeler


Arhavi, Kırsal Turizm, Köy

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ahipaşaoğlu S. ve Çeltek, E. (2006). Sürdürülebilir Kırsal Turizm. Ankara: Gazi Kitabevi.

Akça, H. (2004). “Dünyada ve Türkiye’de Kırsal Turizm”. Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, 513, 65-76.

Akyol, C. (2011). “Arhavi’nin Turizm Potansiyeli”. 39. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali Paneli Notları, 2-4 Eylül, Arhavi, Artvin.

Akyol, C. (2012). “Kırsal Turizmde Ev Pansiyonculuğu Modeli ve Karadeniz Örneklemesi-Artvin”. International Journal of Social and Economic Sciences, 2 (2), 79-83.

Avcıkurt C. ve Köroğlu, Ö. (2008). Kırsal Turizm İçinde: Turistik Ürün Çeşitlendirmesi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Çeken, H., Karadağ, L. ve Dalgın, T. (2007). “Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1), 1-14.

Çetiner, E. (1998). “Turizmde Bölgesel Kalkınma, Verimlilik ve Kaynakların Etkin Kullanımı”, I. Turizm Şurası, 20-22 Ekim, Ankara: Turizm Bakanlığı, 218. Gürer, N. (2003). Kırsal Geleneksel Konut Dokusunun Turizm Balgamında Değerlendirilmesi, Cumalıkızık Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karafaki, F. Ç. ve Yazgan, M. E. (2012). “Kırsal Turizme Kavramsal Yaklaşım, Kırsal Turizmin Önemi ve Etkileri”. International Journal of Social and Economic Sciences, 55-58.

Koday, Z. (2001). “Arhavi Çayı Havzasında Coğrafi Gözlemler Hakkında İlk Notlar”. Doğu Coğrafya Dergisi, 7 (5), 482-483.

Küçükaltan, D. (2002). “Bir Ekolojik Kriz Alternatifi Olarak Kırsal Turizm ve Kırsal Turizmin Akdeniz Ülkeleriyle Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Çalışma” [Bildiri], 3.Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu Bildirileri, 7-8 Kasım 2002. (ss. 306-312). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.

Morgül, Ş. M. (2006). Trakya Bölgesinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine İlişkin Analiz: Kırklareli Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özkan, E. (2007). Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Kırsal Turizm. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Soykan, F. (2006). “Avrupa’da Kırsal Turizme Bakış Açısı ve Kazanılan Deneyim” [Bildiri]. II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Bildirileri, 20-22 Nisan 2006). (ss. 71-87). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu.

Soykan, F. (2003). “Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi”, Ege Coğrafya Dergisi, 12, 1-11.

Soykan, F. (2000). “Kırsal Turizm ve Avrupa’da Kazanılan Deneyim”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11, 28

Şanlı, H. (2004). Turizm ve Tarımsal Faaliyetlere Bünyelerinde Birlikte Yer Veren İşletmelerin Ekonomik Analizi: Nevşehir İli Avanos ve Ürgüp İlçeleri Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Şerefoğlu, C. (2009). Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü-2007-2013 Yılları Arasında Ülkemizde Uygulanacak Olan Ipard Kırsal Kalkınma Programındaki Yeri, Önemi ve Beklenen Gelişmeler. (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi). Ankara: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

T.C. Artvin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2012). “Artvin Kültür Envanteri”. Artvin.

Williams, A. ve Shaw, G. (1996). “Tourism, Leisure, Nature Protection and Agri-Tourism: Principes, Partnerships and Practice”. (Sourcebook) Exeter.

Woodruff, J. (1997). “Oregon Agri Tourism (Agritourism Benefits Agriculture in San Diegocounty)”. Erişim: 21 Mart 2012, http// www.sfc. Ucdavis.edu/agritourism/agritourSD.html.

Yılmaz, G. Ö. ve Gürol, N. K. (2012). “Balıkesir İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 23, 26.

“Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor”. Erişim: 12 Aralık 2011, http://www.arhavi. bel.tr/arhavi-haberler/283-html.

“Kireçlik Köyü (Bahta) Tarihi”. Erişim: 26 Mayıs 2012, http://arkabibahta.tr.gg/KireclikKoyu-Bahta-Tarihi.htm.

“Artvin İçin Hava Raporu”. 29 Nisan 2011, http://www.mgm.gov.tr/toplam-yagis.aspxU.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.