Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi (1960-1980): Retrospektif Bir Değerlendirme (II) / History of Turkish Librarianship Based on Archival Documents (1960-1980): A Retrospective Review (II)

Fatih Rukancı, Hakan Anameriç
1.140 911

Öz


Öz: 20 yıllık bu dönemin ayrı olarak ele alınıp incelenmesinin en önemi nedenleri arasında Kütüphanecilik eğitiminin üniversite düzeyinde iki üniversitede daha başlatılması, kütüphanecilik alanındaki standartlaşma ve işbirliği faaliyetleri, yeni anayasanın meslek üzerindeki etkileri sayılabilir. Ayrıca 1960-1980 yılları arasında I., II. ve III. Beş Yıllık Kalkınma Planı faaliyetlerinin kütüphaneciliğimizi ilgilendiren maddeleri ve bu konuya yönelik girişimler de çalışmada belgeler ve diğer kaynaklar irdelenerek açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: kütüphanecilik, kütüphanecilik eğitimi, standartlar, Türkiye’de kütüphanecilik tarihi

Abstract: Among the most important reasons why this 20 years period was separately handled and examined, we can count initiation of librarianship education in two more universities at university level, standardization and cooperation activities in the field of librarianship and effects of new basic law on profession. Besides, the items related with librarianship at first, second and third five-year development plans between 1960 and 1980 and interventions related with this issue are explained in the study by examination of documents and other sources.

Keywords: librarianship, library education, standards, history of librarianship in Turkey


Tam metin:

Tam Metin


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.