Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi (1938-1960): Retrospektif Bir Değerlendirme (I) / History of Turkish Librarianship Based on Archival Documents (1938-1960): A Retrospective Review (I)

Hakan Anameriç, Fatih Rukancı
1.279 334

Öz


Öz: Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk’ün gösterdiği hedeflere ulaşma gayesiyle tüm alanlarda azim ve gayretle çalıştığı 1938-1960 dönemi, kütüphanecilik mesleğinin sağlam temellerinin atıldığı önemli gelişmelere sahne olmuştur. Çalışmada, kökleri eskiye dayanan ülkemizde cehaletle savaşın ve toplumsal gelişimin önünü açan modern kütüphaneciliğin; köy enstitüleri, halkevleri ile ivme kazanması, ilk kez üniversite düzeyinde eğitime başlanması, mesleki örgütlenmeleri, yabancı uzman raporları ve diğer yayınlar bağlamında kapsamlı olarak ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk kütüphaneciliği, kütüphanecilik tarihi, mesleki eğitim, mesleki örgütlenme, Milli Kütüphane, kütüphanecilik kürsüsü

Abstract: In 1938-1960 period, in which republic of Turkey worked ambitiously with the aim of reaching the targets shown by Ataturk, important developments took place and the foundation of librarianship was laid. In present study, acceleration of modern librarianship, which led the way for struggle with ignorance and public enlightenment in our country roots of which are dated to old times, village institutes and public houses, start up of university equivalent education for the first time, vocational organizations, foreign expert reports and other publications were handled in detail.

 

Keywords: Turkish librarianship, history of librarianship in Turkey, professional education of librarianship, professional organization of librarianship, national library of Turkey, librarianship lectern


Tam metin:

Tam Metin


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.