Benford Kanunu ve Muhasebe Verilerinde Uygulanmasına Ait Kamu Sektöründe Bir Uygulama / Benford’s Law and a Practical Implementation in Public Sector About its Application to Accounting Data

Ramazan Yanık, Tuna Han Samancı
3.639 1.426

Öz


Öz: Sayıların ilk hanesi başta olmak üzere, belirli hanelerinde her bir rakam için rakamlarınrastlanma ihtimalinin eşit olmadığını ve rastlanma ihtimalinin farklı oranlardaolduğunu öngören bir matematik kuralı ile bunun matematiksel formüllerini ifade edenBenford kanunu, muhasebe denetimine konu olan veriler üzerinde herhangi bir düzeltmeninveya yanıltıcı bilgi varlığının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Benfordkanunu bir kamu işletmesinin verilerinde uygulanarak, sonuçlar ortaya konulmayaçalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Benford kanunu, muhasebe denetimi, sayısal analiz

Abstract: As a mathematical rule, Benford’s Law, which stipulates that the probabilitiesof occurrence of numbers particularly in the first digit are not equal and arein different portions, is used to determine the existence of any correction or misleadinginformation on the date that are subject to the accounting control. In this study, applyingBenford’s Law to the data of a public entity, the results were put forward.Keywords: Benford’s law, accounting control, digital analysis

Anahtar kelimeler


Benford kanunu, muhasebe denetimi, sayısal analiz

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akkaş, Murat Engin. (2007). Denetimde benford Kanunu’nun Uygulanması, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9/1.

Alagöz, Ali, AY, Mustafa,. Muhasebe Denetiminde Benford Kanunu Temelli Dijital Analiz,http://www.alialagoz.com.tr/doc-dr-alialagoz-makaleleri/muhasebe_denetiminde_benfrod_kanunu_temelli_dijital_analiz.pdf, Erişim Tarihi: 009.2012.

Altııntaş, Nergis Nalan. (2010). Denetimde Hata ve Hile, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 1, İstanbul. Ay, Mustafa. (2007). Ay, Mustafa, Bilişim Teknolojilerinin Muhasebe denetiminde Kullanılması ve Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bağımsız Denetim Firmalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanım düzeyi Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi), Konya.

Dönmez, Adnan, Ersoy, Ayten. (2011). Bağımsız Denetim Sürecinde Analitik İnceleme Prosedürleri: Türkiye’de SPK’dan Yetki Almış Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Bilig, Kış 2011, Sayı 56.

Ekşi Sözlük. (2003). 21 Eylül 2003; Erişim tarihi: 05 Ağustos 2012; www.eksisozluk. com/show.asp?t=benford+yasası.

Kocameşe, Mustafa. (2006). Benford Kanunu ve Vergi Denetiminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul.

Küçük, İsmail (2008). Finansal Raporlamada Hile-Manipülasyonlar ve Önlenmesi, (Doktora Tezi) İstanbul.

Steven, W.Smith (2012). The Scientist an Engineer’s Guide to Digital Signal Processing, Chapter 34: Eşplaining Benford’s Law, Erişim Tarihi: 05 Ağustos 2012; www.dspguide.com/ch341.htm

Taşkın, Kürşat (2011). Yolsuzluğun Tespit ve Önlenmesinde Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri, 3. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı Bildirisi, 07 -11 Haziran, Nevşehir.

Tommie, W Singleton. (2011). Understanding and Applying Benford’s Law. s.l. : Isaca Journal, Volume 3.

Türkyener, C. Mustafa (2007). Benford Yasası ve Mali Denetimde Kullanımı, Sayıştay Dergisi, Sayı 64.

Yalçın, Hasan. (2011). Hileler Benford Kanunu ile bulunuyor, sayfa tarihi: 15 Temmuz 2011, Erişim tarihi 25 Şubat 2013, http://www.muhasebevergi.com/makale.aspx?id=112

Yaman, Tuba. (2008). Finansal Tablolar Aracılığı İle Kullanıcılara Yanıltıcı Bilgi sunulması ve Sonuçları (Doktora Tezi) İstanbul.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.