Erzurum Türkülerinde Kullanılan Ses Dizilerinin Türk Sanat Müziğinde Kullanılan Ses Dizileri ile Karşılaştırmalı Analizi / The Audio Sequences, Used in Erzurum Folk Songs Turkish Art Music with Sound Sequences Used in the Comparative Analysis

Ahmet Feyzi
1.444 1.040

Öz


Öz: Araştırmada Erzurum yöresine ait 245 adet türkü inceleme altına alınmış ve buTürkülerin, Türk Sanat Müziğinde kullanılan ses dizileri açısından karşılıklarının olupolmadığı araştırılmıştır. Buna bağlı olarak da Türk Halk Müziği repertuvarında yer alanTürkülerin Türk Sanat Müziğinde kuramsallaşmış olan ses dizisi isimleri ile ifade edilipedilemeyeceği sorusu yanıtlanmaya çalışılmıştır.Eserlerin seçimi için literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Eser seçimi sırasında sınırlılıklarTRT repertuvarında bulunan Erzurum yöresine ait Türküler olarak belirlenmişve bu Türküler karşılaştırma yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulardoğrultusunda Türk Sanat Müziğindeki ses dizileri açısından karşılığı bulunan Türkülertespit edilip bu veriler yüzdelik oranlarıyla verilmiş ve kalan diğer Türkülerin bu ses dizileriesas alınarak farklı bir yaklaşım açısıyla dizi açıklamaları yapılmıştırYapılan araştırma sonucunda Erzurum yöresine ait türkü repertuarında bulunan 245türkünün 217 tanesinin makamsal ses dizilerine birebir uyduğu saptanmış ve bu kısmın%88,57 lik bir oranla bu Türkülerin büyük bir kısmını kapsadığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler: Türk Halk Müziği, ses dizisi, Makamsal Analiz

Abstract: In this research, 245 units are under review by the region of Erzurum studyfolk music and folk songs used in turkish art provision has been investigated in terms ofsound sequences. Accordingly, the folk song repertoire in the Turkish Classical MusicTurkish Folk Music of the audio sequence of valid names and tries to ancwer the questionof whether it expressed.For the selection of works, the literatüre review. Limitations during the selectionof works belonging to the songs in the Erzurum region designated as folk Songs andFolk Songs were analyzed using the method of comparison. The findings are in line withTurkish Folk Songs Art Music sound sequences are detected and these data in terms ofpercentage rate fort he remaining issued and a different approach based on folk songsfrom a number of these descriptions sound sequences made.The outcome of the research repertoire of folk songs of the region of Erzurum 217than 245 folksong fits exactly one modal sound sequences were determined anda rate of%88,57 of this portion is seen that a large portion of those songs.Keywords: Turkish Folk Music, Sound Sequences, Maqamic Analiysis

Anahtar kelimeler


Türk Halk Müziği, ses dizisi, Makamsal Analiz

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aksoy, B. (1994). Avrupalı Gezginler Gözüyle Osmanlılarda Musiki. İstanbul: Pan Yayıncılık

Aksoy, B. (2008). Geçmişin Musiki Mirasına Bakışlar. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Başgöz, İ. (1999). Türk Halkının Bilmeceleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Behar, C. (2008). Saklı Mecmua, Ali Ufki’nin Bibliothèque Nationale de France’taki [Turc 292] Yazması. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Gedikli, N. (1999). Bilimselliğin Merceğinde Geleneksel Mûsikîmiz ve Sorunları, İzmir. Ege Üniv. Basımı.

Kösemihal, R. (1968). Asırlar Boyunca Tarihi Türk Mûsikîsi, Musiki Mecmuası. Sayı: 2 İstanbul: Yeni Hüsnü Tabiat Matbaası.

Kutluğ, Y.F. (2000). Türk Mûsikîsinde Makamlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Özkan, İ.H. (1994). Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Pelikoğlu, M.C. (2012). Geleneksel Türk Halk Müziği Eserlerinin Makamsal Açıdan Adlandırılması. Erzurum. Atatürk Üniversitesi Yayınları

Sümbüllü, H.T. (2009). Sol kararlı Türk Halk Müziği Dizilerinin Makamsal Analizi ve Adlandırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Şenel, S. (1994). Türk Halk Mûsikîsinde Ayak Meselesi. İTÜ TMDK Ders Notları. İstanbul.

Tanrıkorur, C. (1998). Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Yener, S. (2001). Müzikte 2000 Sempozyumu, Türk Halk Müziğinde Diziler ve İsimlendirilmesi. Ankara. Kültür Bakanlığı Yayınları.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.