Bir Estetik Duyuş Analizi / An Analysis of Aesthetic Feeling

Oğuzhan Sevim, Emel Hisarcıklılar, Nesrin Feyzioğlu
2.089 1.819

Öz


Öz: Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmen adaylarının (estetik öznelerin) kendilerine
gösterilen resimler (estetik nesne) karşısındaki tavırlarını ve beğeni düzeylerini tespit
etmek ve değerlendirmektir. Araştırma nitel ve nicel araştırma tekniklerinin bir arada
kullanıldığı karma yöntemle yapılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda tarama modeli;
nitel boyutunda ise olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü son sınıfında öğrenim gören
74 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel verileri araştırmacılar tarafından
hazırlanan Estetik Beğeni Anketi; nitel verileri ise Estetik Değerlendirme Formu aracılığıyla
toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının sanat eseri karşısında,
estetik tavır olarak düşünsel-bilgisel bir tavrı benimsedikleri; Türk klasik ve modern resim
sanatını, Batı klasik ve modern resim sanatına göre daha çok beğendikleri anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: estetik, duyuş, analiz.

Abstract: The aim of this research is to identify and evaluate attitudes of Turkish
teacher candidates towards the aesthetic object and their levels of appreciation. The
method of the study is mixed design that it includes qualitative and quantitative approaches
together. Scanning technique at the quantitative approach and phenomenology technique
at the qualitative approach were used. The sample of study consisted of 74 students who
study in the Department of Turkish Education at the Kâzım Karabekir Education Faculty.
The quantitative data of study were used with “The Survey of aesthetic appreciation”
prepared by the researchers and the qualitative data of the study were obtained from
“The Form of aesthetic evaluation.” Opinions Related to Cooperative Working that it is
consisted of three open-ended questions and it interrogates opinions of teacher candidates
related to cooperative working. As a result of the study, it was understood that Turkish
teacher candidates adopt a philosophical-aesthetic attitude related to work of art; they
like Turkish classical and modern painting art more than Western classical and modern
painting art.
Keywords: aesthetic, feeling, analysis.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.