A Study on Modern Jewelry Designed with Traditional Turkish Ceramics and Women’s Acceptance of This Jewelry / Geleneksel Türk Çinileriyle Tasarlanmış Modern Takılar ve Kadınların Bu Takılara Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma

Önder Yağmur, Funda Yeşilyurt
1.886 552

Öz


Abstract: Determining whether a product is satisfactory or not involves an evaluationperiod. Satisfaction absolutely depends on the customer’s ideas related to productperformance. This study was done to determine the degree of acceptance of test productswith a modern design created through traditional ceramics art. The study was conductedthrough a survey on 102 women living in Erzurum, Turkey. Data from the study wereanalyzed using the SPSS statistics program. The data confirmed that jewellery was likedmore by young women with high education and income levels. On the other hand, thegeneral satisfaction level was high for jewellery. Being original, special design, beingdifferent, authenticity, and having historical and mystical meaning were important andeffective features for women’s appreciation of jewellery.Keywords: Traditional Turkish Ceramic, jewellery, jewellery design
Öz: Bir ürünün tatmin edici olup olmadığını belirlemek aslında bir değerlendirme sürecidir.Memnuniyet tamamıyla, müşterinin ürün performansı hakkındaki görüşüne bağlıdır.Buradan hareketle çalışma, geleneksel çini sanatının modern tasarımla takıya uyarlanaraktest amaçlı üretilen takıların tüketiciler tarafından ne derece kabul gördüğünübelirlemek üzere yapılmıştır. Araştırma Erzurum’da ikamet edip farklı kültürel değerleresahip 102 kadın üzerinde çini, altın, gümüş, bakır ve yarı değerli süs taşları ile telkari,kabartma, mıhlama gibi kuyumculuk teknikleri kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırmadanelde edilen veriler SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlaragöre, söz konusu takıların eğitim ve gelir düzeyi yüksek olan genç kadınlar tarafındandaha çok beğenildiği tespit edilmiştir. Öte yandan takılara yönelik genel memnuniyetdüzeyi yüksek olup, kişiye özgün oluşu, özel tasarım oluşu, farklılığı, orijinalliği, tarihive mistik anlam taşıması kadınların beğenisinde etkili olan önemli özellikler arasındayer almıştır.Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Çinisi, takı, Takı Tasarımı

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.