Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde Geçen Sıfatların Metnin Anlamsal Yönüne Etkisi Üzerine Bir İnceleme / An Analysis on the Effect of Adjectives Which are Present in Atatürk’s Address to Turkish Youth in the Direction of the Semantics of the Text

Akif Arslan, Salih Orhan
3.622 2.075

Öz


Öz: Milletlerin hayatında önemli yere sahip olan değerlerin gelecek nesillere öğretilmesive bu değerlerin doğru biçimde anlaşılarak sunduğu mesajın yerine ulaşabilmesioldukça önemlidir. Geçmişten geleceğe bir mektup olma özelliği taşıyan her edebî metnindeğerlendirilmesinde çeşitli yollar kullanılmaktadır. Metni oluşturan kelimelerin türlerindenhareket edilerek incelenmesi ve anlaşılmaya çalışılması da bunlardan biridir. Bukelime türlerinden biri de sıfatlardır. Bu çalışmanın amacı tarihî ve edebî bir belge olanGençliğe Hitabe’nin anlamsal yönüne sıfatların etkisini belirlemek ve Gazi Mustafa KemalAtatürk’ün Türk gençliğine verdiği mesajı gelecek nesillerin daha doğru okumalarınayardımcı olmaktır. Metnin incelenmesi sonucunda Gençliğe Hitabe’nin sıfatlardanhareketle tahlil edilmesinin farklı bir bakış açısı kazandırarak okunan metnin daha doğruanlaşılmasını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler: Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, metnin anlamsal yönü, sıfatlar
Abstract: The transference of values, which have an important place in people’s lives,to the next generation and transmitting of the message to the right way are quite important.There are many ways to evaluate each literary texts which bears the characteristics of aletter from past to future. An analysis of the kind of the words which constitutes the textand trying to understand it is one of them. One of those kinds of structure is adjectives.The aim of this study is to determine the effect of the adjectives in the direction of thesemantics of Atatürk’s Address to the Turkish Youth which is a historical and literarydocument and also assists to the next generation’s reading and understanding of themessage truly which is given by Ghazi Mustafa Kemal Atatürk. In the consequence of theanalysis of the text, it is concluded that the analysis of the adjectives of the Address to theTurkish youth provides a different point of view with true understanding of the text whenit is read.Keywords: Atatürk’s Address to the Turkish Youth, the semantics of the text,adjectives

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.