İhracatın İthalatı Karşılama Oranlarının Parçalı Regresyonlarla Modellenmesi / Modeling with Piecewise Regression of Ratios of Export to Import

Aşır Genç, Erkan Oktay, Ömer Alkan
1.509 1.051

Öz


Özet: İhracat ve ithalat, bir ülkenin dış ticaretini oluşturur. Dış ticaret istatistiklerinebakılarak ülkenin ekonomik durumu hakkında değerlendirme yapılabilmektedir. Buistatistiklerden biri de ihracatın ithalatı karşılama oranıdır. Bu çalışmada Türkiye'nin1923-2010 yılları arası ihracatın ithalatı karşılama oranlarının yıllık değişimleri parçalıregresyonlarla incelenmiştir. Verilerin dağılım grafiğine bakıldığında 1923-2010 yıllarıarası ihracatın ithalatı karşılama oranları dalgalı bir dağılım göstermektedir. Dağılımındalgalı olduğu modellerde, tek bir model yerine, parçalı regresyon modelleri kullanmakdaha avantajlıdır. Çalışmada dağılım üç parçaya bölünerek tüm parçalar için; parçalıbasit doğrusal, kuadratik (kareli) ve kübik model olmak üzere üç farklı model kurulmuşve hangisinin daha etkin olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Parçalı regresyon, ihracat, ithalat
Abstract: Exportand import constitute a country's foreign trade. Assessment can bemade about the country's economic situation by examining foreign trade statistics. Oneof thes estatistics is the ratio of export to import. In this study, annual changes in ratiosof export to import of Turkey between the years 1923-2010 were examined with piecewise regression. Examining the distribution chart of data, ratios of export to import showa wavy distribution between the years 1923-2010. In models where the distribution iswavy, it is more advantegous to use piece wise regression rather than a single model. Inthis study, the distribution was divided into three parts and all the parts were analyzedwith three different models, namely piece wise linear, quadratic and cubic models. It wasaimed to determine the best fitting model.Keywords: Piece wise regression, export, import

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.