2009 Sosyoloji Öğretim Programı Uygulamasına Yönelik Öğretmen Tutumları / Difficulties Met with, in the Praxis of the ‘2009 Sociology Curriculum’

Gürbüz Ocak, Dilek Aslan Taşçı
2.047 1.063

Öz


Özet: Araştırmada, 2009- 2010 yılında uygulamaya konulan Sosyoloji öğretim programınınöğretmen görüşleri doğrultusunda uygulamada karşılaşılan güçlükler üzerinde durulmuştur.İstanbul, Düzce, Aydın, Bursa, Kayseri, Amasya, Kütahya, Diyarbakır, Mersin,Şanlıurfa, Gaziantep, Tokat, Konya, Kars, Edirne, İzmir, Adana, Ankara, Muğla, Sakarya,İzmit ve Elazığ illerinde amaçlı örneklem yoluyla seçilen 230 sosyoloji öğretmenine45 maddeden oluşan 5’li likert tipi ölçek geliştirilerek uygulanmıştır. Araştırmada geneltarama modeli kullanılmıştır. Bu görüşler doğrultusunda programda yer alan eksikliklertespit edilmesi ve programın yeniden yapılandırılmasında fayda sağlaması amaçlanmaktadır.Araştırmada, ortaöğretimde uygulanan sosyoloji müfredatının sosyoloji öğretimi içinyeterli olduğu fakat Sosyoloji öğretim programının uygulanması için hazırlanan ders kitaplarınınyeterli olmadığı sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, Sosyoloji Öğretim Programı, Öğretim Programı, Ölçek
Abstract: This research as well, it is given point to the difficulties met with the applicationabout -the Sociology Curriculum- by the means of the consideration with the teachers’opinions’.‘The ‘likert- type with -the five-scale’ consisting of 45 articles has been appliedby being developed’ to 230 sociology teachers chosen by the method of ‘achieved sample’in following cities: İstanbul, Düzce, Aydın, Bursa, Kayseri, Amasya, Kütahya, Diyarbakır,Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, Tokat, Konya, Kars, Edirne, İzmir, Adana, Ankara, Muğla,Sakarya, İzmit and Elazığ. The general carding model has been applied in the research.Orientation of these opinions achieved by teachers, this; is aimed that, ‘the failures takenplace in the programme are to be fastened down/fixed and benefit is to be provided in thereconstruction of the programme. The whole statistical settlements related to the researchhave been analyzed in the ‘computer-medium’. In this study, the sociology curriculum forsecondary education, sociology, teaching sociology, but is adequate for the implementationof the curriculum was concluded that not enough prepared for the lesson books.Keywords: Sociology, Sociology Teaching Programme, Curriculum, Scale

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.