Ağrı Kent Profi linde Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Kentsel Yoksulluk / Urban Poverty with Socio-economical Dimensions for Agri City Profile

Faruk Kaya
2.378 811

Öz


Özet: Bu çalışmayla kavramsal olarak kentsel yoksulluk sorunu, Ağrı'da yapılan biralan çalışması çerçevesinde ele alınmıştır. Ağrı kentindeki yoksulluk fi ziksel çevre koşullarıve sosyoekonomik veriler açısından ele alınarak incelenmiştir. Çalışmanın örnekleminiAğrı kentindeki Kazım Karabekir, Gazi, Alpaslan, Cumhuriyet, Fatih, Fırat ve Yüzüncüyılmahallelerinde farklı kesimleri temsil eden 300 aile oluşturmaktadır. Kentsel yoksulluğunboyutlarını ortaya koyma adına bu ailelere 2010 yılı Kasım-Aralık aylarında anket vemülakat uygulamaları yapılmıştır. Yoksunluk ve yoksulluğun belirgin örneklerinden olanAğrı Kenti'nde yapılan alan ve anket çalışmasının sonucunda, yoksul halkın çalışma veeğitim durumları, hane halkı büyüklükleri, sağlık ve sosyal güvence özellikleri, gelirtüketim kalıpları, mahalle, konut durumları ile ilgili veriler elde edilmiş ve bu verilerışığında kent yoksulluğunun sosyoekonomik görünümü ortaya konmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Kentsel yoksulluk, Ağrı, fi ziksel çevre, sosyo-ekonomik çevre
Abstract: This study deals with urban poverty problem in a conceptual way within theframe of a fi eld study carried out in Ağrı city. The poverty in Ağrı has been analyzed inregard to psychical environmental conditions and socio-economical data. The samplingof study was constituted by 300 families in Kazım Karabekir, Gazi, Alpaslan, Cumhuriyet,Fatih, Fırat and Yüzüncüyıl neighborhoods of Ağrı. In order to fi nd out the dimensions ofurban poverty, these families were applied survey and interview in November-December2010. As a result of the survey study in Ağrı city, where there are explicit indicationsof deprivation and poverty, data obtained on the work and educational states of poorpeople, the size of families, features of health and social security, income consumptionrelationships, neighborhood, and housing conditions; and the socio-economical appearanceof urban poverty has been manifested.Key Words: Urban poverty, Agri, psychical enviromentel conditions, socioeconomicalenvironment

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.