Kadın ve Erkek Yöneticilerin Güven Özelliklerine İlişkin Tutumları: Varsayımsal Astlar Üzerine Bir Araştırma / The Attitudes of Male and Female Managers With Regard to Trust Qualities: A Research on Hypothetical Subordinates

Güler Sağlam Arı
1.485 535

Öz


Özet: Bu araştırmanın amacı yöneticilerin astlarına güven duymalarında belirleyici olan özelliklereyönelik olarak betimleyici bir çalışma yapmak ve cinsiyete göre güven oluşumundaki farklılıklaşmayıortaya koymaktır. İlgili yazında, karşı tarafta güvenmeyi sağlayan özellikler ya dagüvenin dayanakları başlığı altında dürüstlük, yetkinlik, tutarlılık, sadakat ve açıklık özellikleri yeralmaktadır. Bu amaçla çalışmada, Butler ve Cantrel (1984)'in geliştirdiği soru formu yardımıyla,bu özelliklerin var olup olmama veya farklı kombinasyonlarda var olmasına göre, oluşturulan 32varsayımsal asta duyulan güven düzeyi belirlenmiştir. Çalışmanın verileri Ankara'daki iki devletüniversitesinde İşletme Bölümünde okuyan 114 son sınıf öğrencisinden elde edilmiştir. Araştırmada,güveni oluşturan 5 özelliğin farklı kombinasyonlarda varlığı durumunda güven ortalamalarıincelendiğinde, yetkin ancak diğer dört özelliğe sahip olmayan astın, hiçbir özelliğe sahip olmayanbir asttan sonra en az güvenilen ast olduğu ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda, astlarda diğerözellikler olmasa da dürüstlük özelliğinin varlığında diğer özelliklere göre daha yüksek güvenduyulduğu belirlenmiştir. Çalışmada, güven özelliklerinin farklı kombinasyonlarda varlığı çerçevesinde,cinsiyete göre asta duyulan güven düzeyinde farklılık olduğu, kadınların güvenmek için dahafazla özelliğe gereksinim duydukları, erkeklerin ise hiçbir özelliğin var olmadığı durumlarda dahikadınlardan daha fazla güven sergiledikleri belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Güven, bireyler arası güven, güveni oluşturan özellikler, cinsiyet.
Abstract: The purpose of this research is to make a descriptive study aiming to ascertain thequalities that are determinant in trust of managers for their subordinates and to determine thedifferences in building trust according to the genders. In the related literature, under the headingof the qualities that constitute trust for the opponent party or the baselines of trust, integrity, competence,consistency, loyalty and openness features take place. For that purpose, in this study, itwas determined whether there are such qualities or the level of reliance placed for 32 hypotheticalsubordinates in accordance with their existence in different combinations through the question formthat was developed by Butler and Cantrel (1984). The data of the research were obtained from 114graduate students in Business Administration Departments of two state universities in Ankara. Inthe research, when the means of the trust was examined where 5 qualities that constitute trust indifferent combinations exist, it was observed that the subordinate who is competent but has no otherfour qualities was found the least trustworthy subordinate other than the one who has none of thosequalities. Also, it was determined that if the subordinates have the property of integrity but have noother property, he is placed more trustwhorthy than other qualities. In the study, it was revealed thatwithin the frame of existence of trust in different combinations, there was a difference in the level oftrust for the subordinates according to the gender and that women were in need of more qualitiesto trust their subordinates and that men presented more trust than women even their subordinateshave no qualities.Key Words: Trust, interpersonal trust, qualities that affect the trust, gender.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.