Afrika Birliği Ülkelerinin Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi / Investigation of Association Between Social and Economic Indicators of The African Union by Means of Canonical Correlation Analysi

M. Suphi Özçomak, Ayhan Demirci
2.685 709

Öz


Özet: Kanonik korelasyon analizi, iki değişken veri seti arasındaki ilişkinin belirlenmesinde
kullanılan çok değişkenli istatistik tekniklerden birisidir. Kanonik korelasyon analizinin kullanıldığı bu çalışmanın ilk bölümünde, tekniğin teorik altyapısı verilmiş, özellikleri ve kullanım şekli ortaya konulmuştur. Çalışmanın uygulama bölümünde ise, Afrika Birliği üyesi 54 ülkenin sosyal ve ekonomik göstergeleri kullanılarak, bu göstergeler
arasındaki ilişki, kanonik korelasyon analizi yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Her iki değişken veri seti arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kanonik korelasyon analizi, Çok değişkenli istatistik teknikleri.

Investigation of Association Between Social and Economic Indicators of The African Union by Means of Canonical Correlation Analysis

Abstract: Canonical correlation analysis is a multivariate statistical technique that can be used to determine the relationship between two multiple variable sets. In the first part of this paper which applied the canonical correlation analysis, theoretical explanation of the usage of canonical correlation analysis is exposed. Then, in the second part of the study, the application of canonical correlation analysis is exposed for some social and economic indicators of 54 countries that are the members of the African Union. By using canonical correlation analysis, it is seen that there is a meaningful relation between the two variable sets.

Key Words: Canonical correlation analysis, Multivariate statistics

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.