İlköğretim Öğrencilerinin Okul Kütüphaneleri ve Sınıf Kitaplıklarını Kullanma Durumları (Erzurum İli Örneği) / Primary School Students’ Conditions that Using of School Librarys and Class Bookshelves (Erzurum City Sampling)

Abdullah Şahin, Adem İşcan, Sedat Maden
1.688 407

Öz


Özet: Okuma, bireyin insanlarla iletişim kurmasını, bilgiye ulaşmasını ve hayatına yön verebilmesini sağlayan temel araçlardan biridir.
Okuma alışkanlığı ve kitap sevgisinin kazanılmasında, dikkat edilmesi gereken gelişim dönemleri ilk ve orta öğrenimdir. Resmi ve özel kurumlarda, kültürel gelişimi destekleme, bireysel okuma gereksinimlerine cevap verme, okuma alışkanlığını yaratma ve alışkanlık haline getirme, kitabı ve kütüphaneyi kullanmayı öğretme gibi amaçlarla kütüphane ve kitaplıklar oluşturulur.
Bu çalışmada, ilköğretim sınıf kitaplıkları ve okul kütüphanelerinin durumunu ve öğrencilerin
kütüphaneleri kullanma düzeylerini tespit etme amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kitap, Okul Kitaplıkları, Kütüphane, Okuma

 

Abstract: Reading is one of the basic means that enables the individuals to communicate with people, reach people and shape his/her life.
In the gaining of reading habit and sympathy for the books, the degree development that should be best regarded are primary and secondary terms. In formal and private associations, the libraries and the bookshelves are made up with the aim of teaching the use of the book and the library in order to support the cultural development, respond to individual reading needs, create reading habit and change it into a habit.
In our study, it has been aimed to find out primary school bookshelves and the condition of the of the libraries and students’ use level of the libraries.

Key Words: Book, School Libraries, Library, Reading.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.