Bilgi Temelli Örgüt Oluşturmada Yöneticilerin Kalite Liderliğine / The Role of Managers’ Proper Behaviors for the Quality Leadership in Building Knowledge-Based

Atılhan Naktiyok
1.879 518

Öz


Özet

Yeni ekonomik ortamda faaliyet gösteren örgütler bilgiyi stratejik bir kaynak olarak kullanarak rekabet avantajı yakalayabilirler. Bilgi çağı örgütlerinin temel üretim faktörü, bilgi olduğu için örgütler mimarilerini bilgi yaratma ve yönetme temeline göre oluşturmalıdırlar. Bilgi temelli bir örgütsel mimari oluşturabilmek için yöneticiler geleneksel işletme yöneticilerinden farklı konulara önem vererek bilginin yaratılmasını, yayılmasını ve paylaşılmasını sağlayan sistemler ve uygulamalar ortaya koymalıdırlar. Bu noktada kalite liderliğine uygun davranışlar yöneticilere yol gösterebilir; çünkü bilgi örgütünde olması gereken liderlik unsurları ile kalite liderliğinin unsurları önemli ölçüde örtüşmektedir. Her iki tarzda da, kültür, yapı ve örgütsel uygulamalarda dönüşüm, iletişim, güven, vizyon oluşturma, motivasyon, koçluk, stratejik düşünce, dışsal odak, insan merkezli düşünce, işbirliği, katılım, eğitim ve öğrenme gibi bazı kavramlar ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı işletme yöneticilerinin kalite liderliği yönündeki davranışlarının bilgi temelli örgüt olma üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için 298 işletmede anket tekniğine dayalı olarak bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar yöneticilerin kalite liderliğine uygun davranışlarının bilgi temelli örgüt olma yönündeki örgütsel özellikleri büyük ölçüde etkilediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgi Temelli Örgüt, Kalite Liderliği

 

Abstract

The organizations operating in the new economy can take the competitive advantage by using knowledge as a strategic resource. Due to the fact that the main production factor of information age organizations is knowledge, organizations should build their architecture on the basis of knowledge creation and management. In order to build a knowledge-based organizational architecture, managers should introduce systems and applications that provide the creation, distribution and share of knowledge by attaching importance to issues different from the ones considered by traditional business managers. At this point, behaviors proper for quality leadership may guide managers; because the leadership elements required for knowledge organization mostly overlap with the elements of quality leadership. In both of the types, some concepts such as culture, transformation in structure and organizational applications, communication, trust, articulation of vision, motivation, coaching, strategic thinking, external focus, human-centered thinking, cooperation, participation, education and  learning come to the forefront. The main aim of this study is to display the effects of business managers’ behaviors towards quality leadership on becoming knowledge-based organization. In order to reach this aim, a survey based on the questionnaire method was conducted on 298 businesses. The results state that managers’ behaviors proper for quality leadership affect the organizational features towards becoming knowledge-based organization to a large extent.

Key Words: Knowledge, Knowledge-Based Organization, Quality Leadership

 


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.