ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN INTERNET ÜZERİNDEN BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARI

Mesut Kurulgan, Metin Argan
5.733 1.923

Öz


Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin Internet üzerinden bilgi arama davranışlarını incelemektir. Araştırmada kullanılan anket Anadolu Üniversitesi’nde öğrenim gören 472 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Araştırma sonuçları; araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Internet’i araştırma yapmak (% 85.6) ve e-posta(% 82.2) aracı olarak kullanmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, öğrenciler Google ve Yahoo arama motorlarını diğer arama motorlarından daha fazla kullanmaktadır. Güvenlik ve bağlantı hızı Internet üzerinde yaşanan en temel problemleri işaret etmektedir. Sonuçlar; cinsiyet, ortalama harcama düzeyleri, akademik birim ve Internet’i kullanım düzeylerinin bazı Internet’i kullanım amaçları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bulgular aynı zamanda, bu çalışmaya katılan öğrencilerin cinsiyet durumu, ortalama harcama düzeyi ve akademik birimlerinin Internet’i kullanım sıklığı üzerinde bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, Internet sağlayıcıları ve kütüphanecilerin yeni hizmetleri nasıl sunacakları konusunda katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Internet kullanımı, arama stratejisi, bilgi arama davranışı, bilgiye erişim.

 

Abstract: The purpose of this study is to determine the university students’ information searching behaviors on the Internet. In this study, a questionnaire was applied on 472 university students at Anadolu University. The results of this study indicated that majority of the students attending the study used the Internet as research (85.6%) and e-mail (82.2%) tools. According to the study findings, the students more frequently used Google and Yahoo than others search engines. Security and connection speed indicated main problems on the Internet. The results show that the gender, average spending levels, academic units and Internet usage levels had a statistically significant impact on certain aims of Internet utilization. The findings also indicated that gender, average spending levels and academic units of the students affect Internet usage levels. The results of this research have significant implications as to how the Internet provider and librarians interpret production of new services.

Key Words: Internet usage, search strategy, ınformation seeking behaviour, ınformation access.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.