AĞRI İLİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

Adnan Çimen, Orhan Çınar, Faruk Kaya
3.871 894

Öz


Bu çalışmanın amacı, Ağrı ilinin sosyo-ekonomik yapısını incelemek ve Ağrı’da yaşayan insanların yaşam memnuniyeti düzeyini belirlemektir.
Araştırmanın örneklemini 2005 yılı Mart ayında Ağrı il merkezi ve ilçelerinde yaşayan 1809 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Sosyo-Ekonomik Yapı ve Yaşam Memnuniyeti Anketi” kullanılmıştır.
Araştırma bulguları, Ağrı ilinin birçok alanda geri kaldığını açıkça göstermektedir. Ağrı’da yaşayan insanlar bu geri kalmışlığın farkında olup bunun sebeplerini başta yöneticilere sonra da iklime ve tembelliğe bağlamış, imkânları olursa başka yere göç etmek istediklerini ifade etmişlerdir. Mevcut koşullara göre Ağrı’da yaşayan insanların yaşam memnuniyeti düzeyi Türkiye geneline göre beklenenden daha yüksek çıkmıştır. Bu durum, Ağrı’da yaşayan insanların kanaatkar olmalarıyla açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı İli, kalkınma, yaşam memnuniyeti.

 

Abstract : The aim of this study is to analyze the socio-economic structure of Ağrı and the satisfaction level of living among residents.
The subject of this study is 1809 randomly selected people residing in Ağrı in March 2005. The “Socio-economic Structure and Satisfaction Level of Living Questionnaire” developed by researchers used to gather data.
Findings indicate that Ağrı is a less developed province in many areas. The residents are aware of this situation and they think that the initial reason of this situation is governors and then hard continental climate and laziness. They revealed that they wanted to migrate if they could. Considering the available conditions of the province, the satisfaction level of living is found higher than expected value comparing to Turkey generally. This result can be explained by the contentment of residents.

Key Words: the Province of Ağrı, development, satisfaction of living


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.