ATTİLA İLHAN’IN İKİ ROMANINDA HALK VE HALK KÜLTÜRÜ

Nesrin Feyzioğlu
2.123 1.282

Öz


Bu makalede, Attila İlhan’ın romanlarının tarihi tezi olan kurtuluş ve yeninin inşasında, aydın ve halkın yeri üzerinde durulmuş, aydının ve halkın işgal ve kurtuluş süreci içindeki varlığı değerlendirilmiştir. Ayrıca yazarın dünya görüşü ve düşünsel tezleri gereği yer verdiği ve ulusal kültür bileşimine sahip figürler aracılığı ile romana taşıdığı halk kültürü unsurlarına işaret edilmiştir. Söz konusu unsurlar, geleneksele paralel bir dağılımla kullanılmış olup, roman içinde ‘öteki’nin en güçlü arındırıcısı olma görevini üstlenmiştir. Her şeyden önemlisi işgale hatta savaşa rağmen yaşamaya devam eden bu unsurlar, “mülkün hâlâ gerçek sahiplerinin elinde olduğunu “gösteren temel unsurlardır.

Anahtar Kelimeler: Kurtuluş Savaşı, aydın, halk, halk kültürü unsurları.

 

Abstract : In this article, the positions of the intellectual and public in the process of gaining independence and reconstruction, which is the historical thesis in Attila İlhan’s novels, are focused on and the state of intellectuals and people during invasion and independence war is evaluated. In addition, folkloric elements which the author handles in accordance whith his own views of world and intellectual theses and thus discusses through figures of national culture synthesis are examined. Such elements are used in a manner paralel to the traditional one and under take the task of the strongest purifier of the “other”. What is most significant is that these elements which continue to live despite the ongoing invasion an deven war, are the basic compenents of folk culture showing the fact that “property is stil owned by the real owners”

Key Words: Independence war, intellectual, people, elements of folk culture.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.