500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İLE ERZURM’DA BULUNAN BAZI SANAYİ KURULUŞLARININ SEKTÖRLER BAZINDA KARŞILAŞTIRILMASI

Evcan Uzunlar, Mehmet Aktan
1.617 509

Öz


Global ekonominin getirdiği yeni şartlar ve Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı ekonomik sorunlar, pek çok sektörü etkilemiş ve değişen şartlara adapte olmaya zorlamıştır. Türkiye’de bölgelerin ekonomik durumlarındaki farklılıklar nedeniyle, değişen şartların bölge ekonomilerine ne kadar etki ettiği önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde ‘Gıda’, ‘Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi’, ve ‘Kimya, Petrol Ürünleri, Lastik ve Plastik’ olmak üzere üç ayrı sektörde yer alan işletmelerle Erzurum’da bu üç sektör içinde bulunan yedi şirketin mali performansları karşılaştırılmıştır. 1998 ve 2002 arasındaki beş yıllık dönemde söz konusu üç sektörde oluşan sonuçlar, Erzurum’da bulunan yedi şirket ve 500 büyük sanayi kuruluşu arasındaki ilgili şirketlere ait mali tablolara göre incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mali Performans, Sanayi Kuruluşları, Sektörler

 

Abstract : Changing conditions of the global economy and economic problems of Turkey in recent years have affected many sectors, and forced them to adapt the new conditions. It is important to know the effect size of changing conditions over regional economies because of the varying economic circumstances of Turkey’s regions. In this study, financial performance of seven industrial companies which are located in the province of Erzurum and which belong to ‘Food’, ‘Rock and Soil-Based Industry’, and ‘Chemistry, Oil Products, Rubber and Plastics’ sectors are compared with those from the same sectors among the 500 largest industrial companies in Turkey. Results observed in these three sectors between the years 1998 and 2002 are analyzed according to the financial records of the seven companies in Erzurum and the related companies among the 500 largest industrial companies of Turkey.

Key Words: Financial Performance, Industrial Companies, Sectors


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.