GELENEKSEL SPORA YÖNELMEDE ETKİLİ FAKTÖRLER / EFFECTIVE FACTORS IN TRADITIONAL SPORTS ORIENTATION

M. Fatih Karahüseyinoğlu, Erdoğan Tozoğlu, A. Gökhan Yazıcı, Kenan Şebin, Atalay gacar
976

Öz


ÖZET

Yüzyıllardan beri bazı değişimlerle günümüze kadar ulaşan kültür unsurlarından biri olan geleneksel Türk sporlarına aktif katılım sağlayan sporcuların bu sporlara başlamalarında etkili olan faktörlerin araştırılması yeni sporcuların kazanılması açsısından önemlidir.

Geleneksel Türk Sporlarına başlamaya etki eden faktörlerin araştırıldığı çalışmada, bu sporlara aktif katılım sağlayan 623 sporcuya uygulanan anket sonucunda; farklı başlama faktörleri sıralanarak etkilik düzeyleri araştırılmıştır. Geleneksel spor dallarına başlamaya etki eden faktörler sıralandığında; “aile ve büyükler”, “yörede sevilen sporlar olması”, “çevre ve arkadaşlar” “itibar ve başarı kazanma isteği”, “başarılı sporcular”, “basın ve medya organları” gibi faktörlerin etkililik düzeylerine yanıtlar aranmıştır.

Geleneksel sporlara başlamada etkili faktörler irdelendiğinde; aile, çevre ve arkadaş gruplarının etkinlik düzeyinin arttığı, başarılı sporcuların bu sporlara yeni başlayacak olanlar tarafından örnek alınarak model oluşturduğu anlaşılmaktadır. Buna karşılık medyanın bu sporlara başlamada yeterli etkinliğe sahip olmadığı katılımcılar tarafından belirtilmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de spor medyasının sadece “futbol medyasından” oluştuğuna dikkat çeken pek çok araştırma da bu durumu desteklemektedir.

Geleneksel ve kültürel unsurların taşıyıcısı konumundaki medyanın bu sporlara gerekli hassasiyeti göstermemesi ve ticari kaygılarla farklı alanlarda yayın anlayışı sergilemesi kültürel unsurların aşınması ve kaybolmasında etkendir. Günümüzde bu sporların gelecek kuşaklara taşınmasına etken olacak şahıslar yeterli sayıda olmasa da vardır. Fakat gelecek nesillerin bu kültürel örüntüden habersiz beğenilerini farklı alanlara kaydırması bu sporların geleceğe taşınması açısından zorluklara neden olacaktır. Bu zorlukları giderme noktasında en büyük görevin yazılı ve görsel kaynaklar tarafından yerine getirilmesi gerekliliği açıktır.

 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Spor, Spora Yönelme, Medya ve Spor

 

Researching on the effective factors of athletes who ensure active participation in traditional Turkish sports which is one of the cultural elements that has reached to our present day with some changes for centuries and the athletes’ starting these sports is important in terms of acquisition of the new athletes.

In this study, in which the effective factors in starting traditional Turkish sports are researched, a questionnaire is applied to the athletes who ensure participation in these sports and affectiveness level is analysed by ranking the different starting factors. When the factors that affect  traditional sports branches are ranked, answers are sought for  the levels of factors such as ‘family and adults’, ‘existance of popular sports in the area’, ‘environment and friends’, ‘desire to win prestige and success’, ‘successful athletes’ and ‘the press and the media organs’.

When the effective factors in starting sports are analysed, it is understood that effective levelness of family, environment and friend groups increase and successful athletes create affactations being taken as an example by the new beginner athletes.

However, it is stated by the participants that the media has not got the sufficient effectiveness in making the athletes start these sports. In this context, much researches that call attention to the fact that sport media in turkey is only formed of ‘football media’ support this state too.

That the media which has the carrier position of cultural and traditional elements does not show the required precision and demonstrate understanding of broadcasting in different areas with commerciaal concerns is the factor in the lost and erosion of cultural elements. Today, there are people who will be active in transferring these sport to the future generations even if they are not sufficient in number. But , that the future generations move their admirations to different  areas being unaware of this cultural patterns will cause diffuculties in terms of transferring these sports to the future . At the point of removing these diffuculties, it is clear that the biggest task has to be carried out by the written and visaul sources.

 

Key Words: Traditional Sport, Sport Orientation , Media and Sport