MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI GİRİŞ SINAVLARI İÇİN YENİ BİR SINAV MODELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Erdem ÇAĞLAR
862

Öz


Bu makalede, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim yıllarında yapılan özel yetenek sınavını kazanan öğrencilerin I. Sınıf I. Dönem müzik alan derslerindeki (Müziksel İşitme ve Okuma-Yazma, Bireysel Çalgı-I, Piyano-I, Bireysel Ses Eğitimi-I, Okul Çalgıları ve Müzik Kültürü) başarı düzeyleri tespit edilerek, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı özel yetenek sınavında uygulanan yeni metodun katkıları incelenmiştir.  Araştırma kapsamında, 88 öğrencinin I. Sınıf I. Dönem müzik alan dersleri yılsonu notları alınarak, üç farklı eğitim-öğretim yılının müzik alan dersleri sınıf ortalamaları elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Science) paket programına girilerek işlenmiş ve bu üç eğitim-öğretim yılında öğrenci seçiminde kullanılan üç farklı test bu ortalamalarla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda Piyano-I ve Müzik Kültürü dersi başarı düzeyleri yıllara göre anlamlı bir farklılık gösterirken, diğer derslerde anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmenliği Alan Dersleri, Müziksel Yetenek Testi.