TÜRKÇE DERSİ YAZILI SORULARININ ÖĞRENME ALANLARINA, SORU TİPLERİNE VE TAKSONOMİLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (Erzurum İli Örneği) / ASSESSING TYPES, TAXONOMY AND LEARNING SUBJECTS OF TURKISH LESSON ESSSAY QUESTİONS

Arş.Gör. Sedat MADEN, Arş.Gör. Erhan DURUKAN
839

Öz
Bu çalışmanın amacı Türkçe dersi yazılı sınavlarında sorulan soruların öğrenme alanlarına ve amaç/kazanımlara dağılımını, soru tiplerini ve taksonomik değerlerini belirlemektir. Bu amaçla Erzurum il merkezindeki okulların ikinci kademesinden toplanan Türkçe dersi yazılı sınav kâğıtlarındaki toplam 337 soru; soru tipleri, taksonomik değerleri ve ilişkili olduğu öğrenme alanı ve amaç/kazanımları doğrultusunda incelenmiştir. Çalışma sonunda; çoğunlukla kısa cevaplı ve çoktan seçmeli soru tiplerine yer verildiği, soruların alt düzey bilişsel basamaklar olan bilgi ve kavrama düzeylerinde yoğunlaştığı, sorular yoluyla genellikle okuma ve yazma alanlarındaki belirli amaç/kazanımların ölçüldüğü sonuçlarına ulaşılmış, soruların Türkçe derslerinin amaçlarına hizmet etmesi bağlamında önerilere yer verilmiştir.Anahtar  Kelimeler: Türkçe öğretimi, ölçme ve değerlendirme, soru tipleri, taksonomi


The purpose of our study is to determine the distrubution of questions, asked in Turkish lessons is essays, on learning subjects and acquisitions. Another purpose of ours study is to determine types and taxonomy of these questions.The achieve  the mentioned purposes, 337 questions are  studied which gathered from secondary schools in Erzurum city. At the end of study, these found: Short answer questions and multiple choice questions are asked mostly, questions center at knowledge and apprehension, questions generally measure acquisitions of reading and writing.At the conclusion part of this article, we propose that questions must serve to the goals of Turkish lessons.Key Words: Turkish teaching, measurement and assessment, answer types, taxonomy