AKTİF ÖĞRENMEYİ TEMEL ALAN YAPILANDIRMAĞI YAKLAŞIMIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI / THE REFLECTIONS OF CONSTRUCTIVIST APPROACH BASED ONAN ACTIVE LEARNING TO SOCIAL STUDIES

Halil İbrahim Sağlam, Ali Sinan Bilgili
1.220 2.642

Öz


Özet
Sosyal bilgiler, ilköğretimdeki en önemli derslerden biridir. Bununla birlikte
öğretmen merkezli öğretim anlayışı, öğrencilerin pasifliği, ezberciliğin sosyal bilgilerle
birlikte anılır hale gelmesi gibi önemli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar sosyal
bilgiler dersine yüklenen misyonun yerine getirilmesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Sosyal bilgiler öğretiminin daha etkili hale getirilmesi konusunda akla yapılandırmacı
yaklaşım gelmektedir. Bu düşünce, 2005-2006 eğitim yılından itibaren, Türkiye'de,
aktif öğrenmeyi esas alan yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretim
uygulamalarında temel alınmasını gündeme getirmiştir. Bu uygulamalarla ilgili
yansımalar ümit vericidir.
Anahtar Kelimeler: Aktif Öğrenme, Sosyal Bilgiler, Yapılandırmacı Yaklaşım

 

Abstract
Social studies is one of the most important courses in primary school. Moreover,
there are some big problems like the understanding of teacher-centered teaching,
student passivity, or memorization. These problems have begun to be thought with
social studies together. They have affected the mission of social sciences and its
performance in negative way. In order that social studies can be more affective,
coristructivist approach comes to our mind. The idea about that constructivist approach
depending on an active learning should be based on teaching applications of social studies has been brought to the agenda in Turkey since 2005-2006 education year. The
reflections about these applications seem to be hopeful.
Key Words; Active Learning, Soscia! Studies, Constructivist Approach


Tam metin:

PDF