ANLAMLI ÖĞRENMENİN ÖĞRETİMDE UYGULANMASI

Dilek Çakıcı, Birol Alver, Şükrü Ada
1.842 3.966

Öz


Özet
Bu makalede AusubePin anlamlı öğrenme kuramı ve temel prensipleri
hakkında bilgi verilmektedir. Anlamlı öğrenme sunuş yoluyla öğretimin uygulandığı
sınıflarda gerçekleşmektedir. Bir başka deyişle, sunuş yoluyla öğretim Ausubel'in
kuramının öğretim stratejisidir. Bu nedenle, çalışmada sunuş yoluyla öğretim, uygulama
kriterleri ve bu stratejide izlenmesi gereken basamaklar detaylı olarak incelenmekte;
stratejinin yararlılığı, etkililiği ve sınırlılıkları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, sunuş
yoluyla öğretimin öğretim sürecine katkıları araştırmacıların açıklamaları ışığında
tartışılmakta; son olarak bu yaklaşımı kullanacak öğretmenlere de bazı genel önerilerde
sunulmaktadır
Anahtar kelimeler: Öğrenme, Öğretim. Anlamlı Öğrenme, Sunuş Yoluyla
Öğretim.
THE APPLICATION OF MEANINGFUL LEARNING IN TEACHING

 

Abstract
In this article, it is being presented information abaout meaningful learning and
its fundamental principles. Meaningful learning occurs mainly in the course of
expository teaching. In other words, expository teaching is the instructional strategy of
Ausubel's theory. Therefore, in this study expository teaching, its application criteria
and steps followed in this strategy are being e.xamined in detail; the usefulness,
effectiveness and limitations of this approach are also being mentioned. In addition, the
contributions of expository teaching to teaching process are being discussed in the light
of explanations of the researchers. Finally, some general recommendations for the
teachers who will use this strategy are being suggested.
Keywords: Learning, Teaching, Meaningful Learning, Expository Teaching.


Tam metin:

PDF