OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Birol Alver, Şükrü Ada, Dilek Çakıcı
1.240 1.142

Öz


Özet
Bu araştırmanın amacı, Erzurum il merkezinde görev yapmakta olan okul
yöneticilerinin karar verme stratejilerinin yönetici olarak görev türleri, görev yaptıkları
okul türleri, cinsiyetleri, çalışma süreleri, yönetici olarak çalışma süreleri, medeni
durumları, yaşları, eğitim düzeyleri açısından incelenmesidir. Bu araştırmanın evreni,
Erzurum il merkezinde 2005-2006 öğretim yılında görev yapan okul yöneticilerinden
oluşmaktadır. Araştırma örneklemi, bu evrenden seçkisiz (random) olarak belirlenen
toplam 110 bireyden oluşmaktadır. Araştırmada, bireylerin karar verme stratejileri ile
ilgili veriler ise Kuzgun (1992) tarafından geliştirilen Karar Stratejileri Ölçeği ile
toplanmıştır.Araştırma sonucunda sırasıyla şu bulgular elde edilmiştir:
Bireylerin; yönetici olarak yaptıkları görev türleri, görev yaptıkların okulun
türü, cinsiyetleri, yaş grupları, çalışma süreleri ve yönetici olarak çalışma süreleri ve
eğitim düzeylerine göre; bağımsız, mantıklı, içtepisel ve karasızlık karar verme stratejisi
puan ortalamaları arasında anlamlı farklılaşma olmadığı; medeni durumlarına göre
yalnızca içtepisel karar verme stratejisi puan ortalamaları arasında bekarların lehine
anlamlı bir farklılaşma olduğu; ayrıca, yönetici olarak çalışma sürelerine göre ise 21-30
yıl ile 1-10 yıl ve 11-20 yıl yönetici olarak çalışanların bağımsız; 11-20 yıl ile 1-10 yıl
yönetici olarak çalışanların ise mantıklı karar verme stratejisi puan ortalamaları arasında
anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmektedir.
Anahtar sözcükler: Okul yöneticisi, karar verme stratejileri.

 

 

Abstract
The main aim of this research is to examine the decision-making strategies of
the administrators of the schools in Erzurum city according to their gender, variety of
school, variety of mission, time of working, time of working as a administrator, marital
status, age and level of education.
The research covers the administrators of the schools in Erzurum city in the
academic year 2005-2006. The sample of the research includes 110 persons based on a
random selection. The data of this research were collected with Scale for Decision
Strategies by Kuzgun (1992). Besides Personal Information Form prepared by the
researcher himself was benefited from order to obtain information releated to several variables. For the analysis of the data obtained t test and Variance Analysis (One Way
Anova)
As the result of the research, these Findings were found: Based of difference
of variety of school, variety of mission, time of working, age and level of education and
gender of administrates, as for the scores for decision-making strategies a
meaningful difference could not be found. As for the scores for spontenaous decisionmaking
strategy a meaningful difference was found in favour of the single
administrators. Additionally, as for the scores for independent and logical decisionmaking
strategies a meaningful difference was found in favour of the individuals who
worked as a administrator longer than others.
Key words: Administrator of school, decision-making strategies.


Tam metin:

PDF