LİDERLERİN BAŞARISINDA DUYGUSAL ZEKÂNIN ROLÜ VE ÖNEMİ

Gökmen Dağlı, Fatoş Silman, Mehmet Çağlar
1.298 1.072

Öz


ÖZET
Duygusal zekâ, azim, sebat, kendi kendini harekete geçirebilmeyi kapsayan,
diğerlerinin ne hissettiğini anlayabilme ve dürtülere hakim olabilmeyi sağlayan
temel yaşam becerisi olup, kendini tanima(self-awareness), duyguları
yönetebilme(self-regulation), molıvasyon(motivation), başkalarının duygularını
anlayabilme(empati) ve sosyal beceriler(Goleman, 2000: 393-394) olmak iizere beş
temel yetenekten oluşmakladır. Bu çalışmada derinlemesine bilgi elde etmek
amacıyla nitel bir yaklaşım tercih edilmiştir. Konuyla ilgili literatür taraması
yapılarak hazırlanan çalışmanın kavramsal çerçevesi duygusal zekâ ve duygusal
zekâ kapsamına giren beş temel yetenek ile liderlikte duygusal zekâ faktörlerini
kapsamakladır. Bu çalışmada Özter'in "Ulusal Mücadelede Denktaş" adlı kitabı
analiz edilerek Rauf Ra if Denktaş 'ın duygusal zekâ özelliklerine sahip olup olmadığı
araştırılmıştır. Araştırmada Rauf Raif Denktaş duygusal zekâ kapsamında olan
kendini tanıma, duyguları anlayabilme, motivasyon, başkalarının duygularını
anlayabilme ve sosyal beceri yeteneklerine göre irdelenmiş ve Denktaş 'm yüksek
duygusal zekâya sahip etkili ve dönüşümcü liderlik davranışları sergilediği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, Duygusal Zekâ Yetenekleri, Liderlik.
Rauf Raif Denktaş

ABSTRACT
THE ROLE AND IMPORTANCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE FOR
SUCCESSFUL LEADERSHIP
Emotional intelligence involves characteristics such as determination,
firmness and ability to take a move and it is the basic life skill to understand what
others feel and the ability to control your impulses. Emotional intelligence is made
up of five basic talents; self-awareness, self regulation, motivation, empathy and
social skills (Goleman, 2000: 393-394). Based on the literature review, emotional
intelligence factors of leadership and five basic abilities were taken into
consideration in the study. The research sample comprised a book entitled "Denktas
in National Struggle" written by Lülfi Ozter. The book nm1 subject to content
analysis to examine whether or not Raif Denktas had the characteristics of
emotional intelligence. Interviews were also conducted with the author of the book
as supplementary to the document analysis.. He was analysed in terms of basic
emotional intelligence characteristics such as knowing yourself, understanding
emotions, motivation, understanding the emotions of others. The research results
proved that Rauf Raif Denklaº had high levels of emotional intelligence and that he
showed signs of transformational leadership behaviors.
Key Words: Emotional Intelligence, Emotional Intelligence Abilities,
Leadership, Rauf Raif Denklaº

Tam metin:

PDF