TARİH ÖĞRETMENLERİNİN GEZİ-GÖZLEM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Aydın Güven, Ahmet Ali Gazel, Ramazan Sever
1.056 526

Öz


Özet
Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim tarih öğretmenlerinin gezi-gözlem
yöntemi uygulamalarında karşılaştığı sorunları ortaya koymaktır. Bu amaçla,
Erzurum merkez ilçesindeki değişik okullarda görev yapan 33 tarih öğretmeni
üzerinde anket yapılmıştır. Tarih öğretiminin en temel araçlarından olan gezigözlem
yöntemi planlama, yönetim ve uygulaması sırasındaki güçlükler şeklinde
değerlendirilerek açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarih, Tarih Öğretmeni, Tarih Öğretimi, Müze.

 

Abstract
The goal of this study is to put forward the problems which the secondary
education history teachers are confronted in practicing the tour-observation
method. For this goal, a public survey is conducted or, 33 history teachers who
are working in different schools at the centre of Erzurum. Tour-observation
method which is the most basic tool of teaching history is tried to be explained
by evaluating the difficulties at the range of during plctnnine, administration
and practicing.
Key Words: History, History teacher, Teaching History Museum.


Tam metin:

PDF