Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

 

 

YAZIM KURALLARI   VE YAYIN İLKELERİ

1

Bu dergide bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan Eğitim Bilimleri ve Öğretmen   Yetiştirme temel Alanında araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri   yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları   yayınlanır.

2

Makalenin başlığı metne uygun kısa ve açık ifadeli olmalı, büyük   harflerle satır başından başlayarak yazılmalı ve bütün başlıklar kalın (bold) olmalıdır.

3

Yazarların adı ve soyadı ünvan belirtilmeden başlığın 1cm altından satır   başından itibaren ad küçük soyadı büyük harfle yazılmalıdır. Yazarın adresi   1cm altında aşağıdaki düzene ve her ana kelimenin baş harfi büyük olarak   yazılmalıdır (Üniversite, Fakülte, Bölüm, Şehir, Ülke).

Birden fazla yazar olması durumunda;  

 1.   Aynı adresli yazarlar yan yana   yazıldıktan sonra adres ortak yazılır
 2.   Farklı adresli yazarların bilgileri   her biri için farklı satırda olmalıdır.

4

Yazılar, kaynaklar, tablo ve şekiller ile birlikte en az 2 en çok 15   sayfa olmalıdır. Gerektiğinde yayın kurulu bu sayıyı arttırabilir.

5

Eserde kullanılan grafik ve fotoğraflar da şekil olarak isimlendirilip,   numaralandırılmalı ve altlarına şekil altı yazıları yazılmalıdır. Tabloların   üstlerine tablo numarası ve yazıları yazılmalıdır.

6

Dipnot vermek gerektiğinde rakam veya yıldız (*) kullanılmalıdır. Dipnot   her sayfanın altına ana metinle bir çizgiyle ayrılarak yazılmalıdır.

7

Çalışma herhangi bir kurumun desteği ile gerçekleşmiş ise kurumun adı ilk   sayfa altına dipnot olarak yazılmalıdır.

8

Eserin bölümleri mümkün ise: "Özet, metin, teşekkür (gerekli ise) ve   kaynaklar" düzeninde olmalıdır.

 

Özet

 

Yazarın adından sonra iki aralık verilerek yazılır. 100 kelimeyi   geçmeyecek şekilde yabancı dilde (İngilizce, Fransızca ya da Almanca) ve   Türkçe yazılmalıdır.

 

Metin

 

Sunulan çalışmanın özlü anlatımı olup gerektiğinde birtakım   numaralandırılmış alt bölümlerden oluşabilir. Örneğin; Giriş, Yöntem,   Bulgular, Tartışma ve Sonuç

a-

Makale yazımında, okuyucunun, çalışmanın her aşamasını anlama ve   değerlendirmesine imkân tanıyacak bir anlatım ve plâna uyulmalıdır.

b-

Anlatım olabildiğince sade,   anlaşılabilir olmalıdır. Gereksiz tekrarlardan, desteklenmemiş ifadelerden ve   konu ile doğrudan ilişkisi olmayan açıklamalardan kaçınılmalıdır.

c-

Yargı veya kesinlik içeren ifadeler mutlaka verilere/ referanslara   dayandırılmalıdır.

d-

Ele alınan konu veya problemin mevcut alan yazındaki yeri, sonucunda   amaçları açıklama ve destekleme bağlamında sunulmalıdır. Problem ile seçilen   araştırma yöntemi arasında bağ kurulmalıdır.

e-

Kullanılan araştırma yönteminin seçilme gerekçesi açıklanmalıdır. Bütün   veri toplama araçlarının geçerliliği ve güvenirliği belirtilmelidir. Bunlar   (anket formları, mülâkat protokolleri, testler vb.) gerekli olduğu durumlarda   aynen, örneklenmesi durumunda okuyucunun anlamasını kolaylaştırıcı ve   değerlendirmesine imkân tanıyıcı biçimde sunulmalıdır.

f-

Araştırma sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmalıdır.  

g-

Sonuçlar, yalnızca elde edilen verilere dayanıyor olmalıdır.

h-

Sonuçların yorumları, varsa alanyazındaki diğer kaynaklarla   değerlendirilmelidir.

 

Yazım

 

Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi’ne sunulacak makaleler   "Publication Manual of the American Psychological Association" nın   (American Psychological Association, 2001) 5. baskısında tarif edilen APA' ya   uygun olarak hazırlanmalıdır. Türkçe metinlerin imlâları Türk Dil Kurumu' nun   yayımladığı İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

a-

Makaleler Türkçe veya İngilizce yazılabilir.

b-

Başlık hem Türkçe, hem İngilizce olmalıdır.

c-

100 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce Özet yazılmalıdır. Eğer   makale Türkçe yazılmış ise makalenin en sonunda; amaç, yöntem, bulgular,  sonuçlar ve tartışma bölümlerini içeren en az 750, en fazla 1000 kelimeden   oluşan (yazım kuralları çerçevesinde en fazla 2 sayfa olacak şekilde) Geniş İngilizce Özet (Extended Abstract) yer almalıdır.

d-

Makalede 3-6 arası anahtar kelime   (Key Words) verilmelidir.

e-

Kaynaklar makalenin sonunda "Kaynakça" başlığı adı altında   alfabetik olarak sıralanarak verilmelidir.

 

Kaynak Gösterme

 

Makalelerde kaynak gösterimi aşağıdaki ilkeler ışığında yapılmalıdır.

a-

Kitap Gösterimi:

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma   Yöntemleri (Gözden geçirilmiş 2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

b-

Bir Kurum Tarafından Yayımlanmış Kitap:

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu   Başkanlığı. (1996). Millî Eğitim ile İlgili Bilgiler. Ankara: Ders Aletleri   Yapım Merkezi Matbaası.

c-

Dergi makalesi:

Martin, M. (1997). Emotional and Cognitive effects of Examination   Proximity in Female and Male Students. Oxford Review of Education, 23(4),   479-486.

Nasibov   F., Kaçar A. (2005). Matematik ve Matematik Eğitimi Hakkında, Kastamonu   Eğitim Dergisi, 13(2), 339-346.

d-

Tezler:

Doktora Tezi:

Kıldan, A. O. (2008). Yapılandırmacı yaklaşıma göre okulöncesi   öğretmenlerine verilen hizmet içi eğitimin öğretmen-çocuk ve öğretmen-ebeveyn   ilişkilerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yüksek Lisans Tezi:

Uluman, M. (2009). Sınıf içi durum belirleme tekniklerine (S.İ.D.B.T)   dayalı öğretimin öğrencilerin ölçme ve değerlendirme dersine ilişkin   yeterlilikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek   Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

e-

Bildiri:

Ahi, B. (2011, Mayıs). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler çalışma   kitaplarında yer alan soruların değer öğretim yöntemlerini yansıtma düzeyi.   10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri.   Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

f-

Çeviri Kitap:

Spring, J. (2010). Özgür Eğitim. (çev. Ayşen Ekmekçi) İstanbul: Ayrıntı   Yayınları.

g-

Gazete Makalesi:

Temelkuran, E. (2003, 25 Temmuz). Mutluluk travmaları. Milliyet, s.6.

h-

Web Sitesi: Bulunması gereken   bilgiler:

 •   İnternet belgesinin yazarı veya   sorumlusunun adı (soyadı, adı).
 •   Belgenin internet yayınına sunulma   veya en son güncellenme tarihi (parantez içinde).
 •   İnternet belgesinin adı.
 •   İnternet adresi (<üçgen ayraç   içinde>).
 •   Yazar(lar)ın internet sayfasına   eriştikleri en son tarih (parantez içinde).

Örnek:

Çakıroğlu, E. (2002, Mart 15) UFBMEK-5.   <http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/> (2002, Aralık 23)

 

Biçim, Sayfa Düzeni ve   Makale Gönderimi

a-

Gönderilecek eserler bilgisayarda Microsoft Word kelime işlemcisi ile   yazıtipi (font) Times New Roman ve yazıtipi boyutu (punto) 10 kullanılarak   yazılmalıdır.

b-

Gönderilecek eserler A4 (210 ´ 297 mm) normundaki beyaz kâğıda üstten 2,5   cm, sağdan 2,5 cm, soldan 2,5 cm ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak   yazılmalıdır.

c-

Makaleler sisteme gerekli bilgiler girildikten sonra yazar isimleri vb. olmadan sisteme yüklenecektir. Makale Teslim Tutanağı makale ile birlikte ek dosya olarak sisteme yüklenecektir.

d-

Makalenin dil kurallarına uygun olmasının sağlanması yazarına aittir.

e-

Düzeltmeler yazar tarafından yapılır.

f-

Dergiye gönderilen makaleler için yazışmalar dergikkef@gmail.com e-posta adresinden gerçekleştirilir.  

g-

Makalenin yayınlanmasına Editör ve Yayın Kurulu (Editorial Board),   hakemlerden gelecek raporları değerlendirerek karar verir.

h-

Dergiye gönderilen makaleler ister yayınlansın isterse yayınlanmamış   olsun iade edilmez.

 

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).

 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 4. Gönderilecek eserler A4 (210 ´ 297 mm) normundaki beyaz kâğıda üstten 2,5   cm, sağdan 2,5 cm, soldan 2,5 cm ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 5. Gönderilecek eserler bilgisayarda Microsoft Word kelime işlemcisi ile yazıtipi (font) Times New Roman ve yazıtipi boyutu (punto) 10 kullanılarak 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. 
 6. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 7. Makale Teslim Tutanağı doldurulup, tarafınızdan imzalanarak sisteme dosya eki olarak yükleyiniz.
 

Telif hakkı düzenlemesi

Aşağıda başlığı verilen ve ekte tam metni sunulan makalemin Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmasını istiyorum. Makalenin daha önce başka bir dergide yayımlanmadığını ya da yayımlanması için gönderilmediğini taahhüt ederim.

Ekteki yazımın “Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ” hükümleri gereğince yayımlanmasını kabul ettiğimi, telif yayım hakkını Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi  Dergisi’ne devrettiğimi bildirir,  saygılarımla gereğini dilerim.

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

 


ISSN: 1302-3241