POLİSİN EĞİTİMİNDE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ KAVRAMLARININ YERLEŞMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK YARATICI DRAMA/ CREATIVE DRAMA AS A NEW APPROACH FOR POLICE TRAINING SYSTEM TO APPLY THE CONCEPTS OF HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY

Arif Kıvrak, Fatih Balcı
1.997 3.918

Öz


Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte insana sunulan hizmette de kalite ve verimin artması yapılacak yatırımların boyutlarının da değişmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Bu noktada birlikte yaşam kültürü içerisinde demokrasi ve insan hakları bağlamında hizmet sunan birimlerin kendilerini geliştirmeleri ve yenilemeleri önem kazanmaktadır. Güvenlik alanında toplumda önemli bir misyonu eda eden polis, görevini yerine getirirken kendisine biçilen sorumluluğun bilincinde olarak azami ölçüde insan haklarına ve demokratik esaslara bağlı kalarak hareket etmektedir. Polisin eğitiminde de özellikle insan hakları ve demokrasi önemli bir yer tutmaktadır. Fakat karşılaşılan insan hakları ihlalleri değerlendirildiğinde problemin eğitimdeki pratik eksikliğinden kaynaklandığı görülmektedir. Bu çalışmada polisin başarısında teorik eğitimin yanında yeni bir yaklaşım olarak yaratıcı dramanın kullanılmasının polislik uygulamalarına katkıları ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Polis, İnsan Hakları, Demokrasi, Uygulama, Yaratıcı Drama

 

ABSTRACT

Today, technological development finds some ways to serve humanity in quality and efficiency that changed the results of investments. At this point, providing services to people need to upgrade and improve themselves in the context of democracy and human rights. Police, as an important part of security issues in society, has a mission on adhering to democratic principles and human rights. For this mission, especially human rights and democracy play an important role in police trainings. However, the evaluations of human rights violations explain that the problem is mostly because of the lack of practical trainings. In this study, the success of the police in theoretical training, creative drama as a new approach in police practical training is discussed.

 

Keywords: Police, Human Rights, Democracy, Practice, Creative Drama

 

 


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.