GÖRSEL “İKTİDAR” TASARIMI: AFİŞTEKİ İKTİDAR YA DA İKTİDARI AFİŞE ETMEK/ VISUAL DESIGN OF POwER”: ThE POwER ON ThE POSTER OR POSTER-ING ThE POwER

Bahar Eroğlu Yalın
1.946 1.277

Öz


Kültür, referans çevresi olarak, gerçeklikle ilgili algıları biçimlendiren, anlam üreten ve tüketen süreçler ile inanç, tutum ve davranış hatta tüm bunların belirleyicisi değerler üzerinde iç içe geçmiş ve etkileşimsel bir kavrayış sunar. Siyaseti güç ilişkisi ya da ezen-ezilen özneler üzerinden ele alan, dolayısı ile iktidarın heryerdeliğine gönderme yapan yaklaşımlar doğrultusunda kültürün toplumsal ve ekonomik sistemi tanzim eden siyasal boyutu ise siyasal sisteme ilişkin tanıma/ bilgi, duygu, yargı/düşünce ve eylemleri kapsar. İnsanlar önce içinde bulundukları siyasal sistemle ilgili bilgi edinir, aktörlerine bağlılık duyar ve değer yargılarına varırlar. Şu halde iktidar tasarımı, içinde yeşerdiği kültürün gerekçesi, sonucu ve aynı zamanda toplamıdır. “Görsel “İktidar” Tasarımı:Afişteki

İktidar ya da İktidarı Afiş-e Etmek” başlıklı çalışmanın önemi, bu noktada, kültürel ortam içinde gençlerin iktidar olgusuna ilişkin algılarının ne olduğunu ortaya koyma çabasından kaynaklanmaktadır. “Gençlerin iktidarın ne olduğuna ilişkin verdikleri görsel yanıt ve anlam nedir?” sorusundan hareketle gerçekleştirilecek çalışmanın amacı gençlerin iktidarı görsel olarak nasıl tanımladıklarını keşfetmektir. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin hazırladıkları  “iktidar nedir?” konulu toplam 85 afişin çözümlenmesinde göstergebilimsel yöntem ve içerik analizi yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler siyasal kültür ve iktidar kavramları dolayımında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal Kültür, İktidar, Gösterge, İmge

 

ABSTRACT

Culture presents an interactional and complex conception through the processes that shape perceptions of reality and that produce and consume meaning; and beliefs, attitudes, behaviours and the values that shape all of them. The political dimension of culture, which regulates the social and economic system through political approaches that address on the basis of power relations or of oppressing and oppressed subjects and that thus refer to the omnipresence of power, covers definitions/ knowledge, emotions, judgements/ideas and practices pertaining to the political system. People firstly obtain information about the political system they are living in, then they feel attachment to its actors, and thus form their value judgements. Therefore, the design of power is not only the reason, but also the outcome and the sum of the culture it systems from. The significance of the study entitled “Visual Design of “Power”: The Power on the Poster or Poster-ing the Power” comes from its attempt to demonstrate how young people perceive the notion of power within their cultural environments. The aim of this study, which will be carried out departing from the question “How do young people visually perceive and make sense of what power is?”, is to explore how young people define power visually. A total of 85 posters (banners) with the theme “What is power?”, prepared by first-year Public Relations and Advertising students (1st ve 2nd) at the Faculty of Communication of Karadeniz Technical University, was used be assessed through semiological analysis and content analysis methods and the data to be obtained was discussed based on the concepts of political culture and power.

Keywords: Political Culture, Power, Semiotics, İmage

 


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.