II. MEŞRUTİYET VE MİLLET GAZETESİ / THE SECOND CONSTITUTIONALISM AND MİLLET NEWSPAPER

Hakan Temiztürk, Salih Seyhan
2.056 1.843

Öz


II. Meşrutiyet, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Çok partili hayat, meclis, anayasa ile tanışılan bu dönem, İttihat ve Terakki kadrolarının ihtirasları ve kötü yönetimleri sebebiyle demokrasi açısından kötü bir deneme olarak tarihe geçmiştir. II. Meşrutiyet’in ilanı, istibdadın yerine “hürriyet”i getirdiği için dönemin basını tarafından coşkuyla karşılanmış, “hürriyet kahramanı” olarak görülen İttihat ve Terakki kadroları ve “Osmanlı ordusu” lehine yayınlar yapılmıştır. Millet gazetesi, “hürriyet”in ilanı ve İttihat ve Terakki’yi destekleyen, hatta yücelten yazı ve haberlere çokça yer vermiştir. Gazete “Osmanlı ordusu”nun bu süreçte üstlendiği role ayrıca dikkat çekmiştir. Bu çalışmada önce Millet gazetesinin Osmanlıca nüshalarının transkripsiyonu yapılmış, ardından gazetede yer alan yazı ve haberler içeriklerine göre sınıflandırılmış, daha sonra da II. Meşrutiyet dönemi ile ilgili literatür taramasıyla elde edilen bilgilerden yararlanılarak gazetenin II. Meşrutiyet’le ilgili yayınları tartışılmıştır.

 ABSTRACT

 The Second Constitutionalism is one of the major turning point in the last period of the Ottoman Empire. This period, which is met with multiparty system, parliament and constitution, was gone down in history as a bad trial for democracy due to passions and bad governments of Union and Progress’ cadres. Declaration of the Second Constitution was met with enthusiasm by the press of the period instead of despotism to “liberty”, newspapers have been published in favor of the Union and Progress’ cadres and "The Ottoman Army" see n as “the hero of liberty”. “Millet” daily gave the news and writings in a lot, which were supporting, even sublimating the “declaration of liberty” and Union and Progress. The newspaper also drew attention to the role of the "The Ottoman Army" in this process. In this study, transcription of Millet newspaper’s Ottaman copies is firstly made, then the articles and news are classified according to their contents, finally, the publications of the newspaper about the Second Constitutionalism are discussed using the information obtained by scanning the literature concerned with the Second Constitutionalism period.

Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet, Millet Gazetesi, Hürriyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti

Key Words: II. Abdülhamit, II. Constitutionalism, Millet Newspaper, Liberty, Committee of

Union and Progress.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.