OSMANLI DÖNEMİNDEKİ BATI TİPİ SANAT DALLARININ OSMANLI MODERNLEŞMESİNE ETKİSİNİN YAPISALCI BİR BAKIŞLA DEĞERLENDİRİLMESİ

İlkben Akansel
1.728 678

Öz


Türkiye Cumhuriyeti (T.C) kurulurken kendini her alanda güçlü kılacak temelleri bünyesine almak istemiştir. Bunun için kendisine ‘batılılaşma’- ‘modernleşme’ denilebilecek bir felsefe benimsemiştir. Aynı felsefe kısmî olarak Osmanlı’da da denenmiştir. Modernleşmenin, eğitim, sağlık, sanatolarak, üç temeli olduğu kabul edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu kendini yeniden güçlendirmek arayışlarını bu üç alanda denemiştir. Ancak başarısızlığının sebebi, atılan her adımın kısmicî ve ikici bir nitelik taşımasıdır. Biz bu çalışmada, Osmanlı’da klasik Batı müziği, opera, bale, tiyatro dallarının Osmanlı modernleşmesine katkısını incelemeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken Louis Althusser’in görüşlerini temel alacağız.

ABSTRACT

Turkish Republic while was being founding wanted the basises which make herself powerfull in every field. For this , she has adopted a philosophy may called ‘westranization’- ‘modernization’. Also the same thought was tried in the Ottoman Empire in partial. It is accepted that modernization has three basises as education, health and art. The Ottoman Empire tried herself in these three fields to  repowered. But, the reason of the failure was being partial and dualistic qualificition. of the every step which was taken. In this study we aim to the contribution of the western classical music, opera, balet, theatre branches to the Ottoman modernization. While doing this we are going to take the ideas of Louis Althusser as base.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, sanat, modernleşme, Althusser.

Key Words: Ottoman, art, modernization, Althusser.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.