İLETİŞİM ARAÇLARININ TÜRK AHLAK ANLAYIŞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

H. Ömer Özden
1.918 1.445

Öz


Radyo, TV, telefon ve internet gibi iletişim araçları, oldukça önemlidir. Bu araçlar, günlük hayatta geniş bir yer kaplar. Bu araçların, ekonomiden sanata kadar, psikolojik, ahlaki ve toplumsal hayatta olumlu veya olumsuz pek çok etkileri bulunmaktadır. Bu makalede öncelikle iletişim ve ahlak kavramları üzerinde durulduktan sonra toplumsal hayat için ahlakın önemine vurgu yapılarak iletişim araçlarının ahlak üzerindeki etkileri ortaya konmaya çalışıldı. Son olarak da bazı çözüm yolları önerildi.

 

ABSTRACT

Communication instruments such as radio, TV, telephone and internet are very important. These instruments take wide over daily life. These instruments which effect from commercial relationship to artistic life are efficient positive or negative in ethical, psychological and social life. First of all communication and ethics concept were discussed in this article. Also it was attracted attention to importance of ethics for social life and affects of communication instruments in to ethics. Lastly was suggested some solutions.

Anahtar Kelimeler: Doğruluk, dürüstlük, bilgi, iletişim, etik, ahlak, haber, mahremiyet

Key Words: Truth (Accuracy), honesty  (integrity), knowledge, communication, etic, moral, news, privacy


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.