GÖZETİM TOPLUMUNUN KARŞI ÜTOPYA YÜZÜ: İKTİDAR GÜÇLERİ VE ÖTEKİLER

İpek Sucu
3.307 2.159

Öz


Gözetleme olgusu yeni bir kavram olmayıp insanlığın var oluşundan beri uygulanan bir davranış modeli olmuştur. Gözetleme teriminin “göz” kelimesinden türemesi gözetlemenin göz duyusu ile yapıldığı göstermektedir. Uzun yıllar boyunca göz duyusu ile yapılan gözetleme davranışı günümüzde sadece insanlar vasıtasıyla değil, internet, mobese kameralar gibi çeşitli teknolojik araçlarla da yapılabilmektedir. Gözetim davranışını çeşitlendiren ve farklılaştıran bu araçlar aynı zamanda sembolik bir güç anlamı da kazanmaya başlamıştır. Bu sembolik gücün merkezi insanlık tarihi boyunca egemen olan “iktidar”dır. İktidarın egemen gücü, iktidar olmayan diğer sıradan insanları yani  “ötekileri” itaate zorlamaktadır. Bu çalışmada, George Orwell’in 1984 “büyük birader sizi gözetliyor” isimli romandan uyarlanmış filminden yola çıkılarak iktidar olan güçlerin gözetim ile toplumun özgürce karar alma ve düşünme yetilerini giderek daha fazla sınırladığı, bu düzene karşı duranları da ötekileştirdiği sorunu üzerinde durulacaktır. Bu doğrultuda Orwell’in karşı ütopya (disütopya) felsefesi Foucault’un Panoptikon tasarısı, totalizm düzeni ve ötekilik kuramı bağlamında tartışılacaktır.


ABSTRACT

Surveillance is not a new concept in case of occurrence of mankind have been implemented

since the behavioral model. Surveillance of the term “eye” with a sense of the word has come to look at the surveillance. For many years monitoring the behavior of the eye with a sense today, not only by the people, the internet, mobese various technological devices such as cameras are also accepted. Surveillance, and differentiate the behavior of these tools varies the same time also started to gain a symbolic center of power. This is the symbolic center of power, dominant throughout the history of humanity, the “power” is. The dominant force of power, power that is non-other ordinary people, “the others” forcing obedience. In this study, Orwell’s 1984 “big brother is watching you” the film adapted based on the novel by the rulling Powers of the surveillance society with more and more freedom to limit the desicion-making and thinking skills, people who are against this order, the other will focus on the problem. Owell’s utopia towards this direction (disütopia) Panopticon  Faucault’s philosophy of the draft, totalizm order and will be discussed in the context of theory of otherness.

Key Words: Watctower Society, Otherness, Power, Ponapticon, Disütopia.

Anahtar Sözcükler: Gözetlenen toplum, Ötekilik, İktidar, Panoptikon, Karşı Ütopya.

 


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.