SİNEMADA POSTMODERN ARAYIŞLAR

Naci İspir, Zekeriya Kaya
1.776 2.412

Öz


Modern dünyada yaşanan sorunlar modernizmin sorgulanmasına yol açmış ve postmodernizm denen kopuş durumunu doğurmuştur. Birçok disiplinde modernizme yönelen bu eleştirel süreç, sanatı da etkilemiştir. Bu süreçte sinema da modern kalıpların dışında ürünler ortaya koymuştur. Sinemadaki postmodern eğilimlerin hangi bağlamlar üzerinden gerçekleştiğinin sorgulandığı çalışmada yöntem olarak literatür taraması ve -filmlerin çözümlenmesinde- içerik analizi seçilmiştir.

ABSTRACT

The problems experienced in modern life caused modernism to be questioned and created the separation called postmodernism. This critical process directed at modernism in several disciplines

affected art as well. In this process, cinema too produced Works excepting modern forms. In the study, examining in what contexts postmodern tendencies are realized, literatüre review and content analysis –in analyzing movies- are chosen as methodology.

Anahtar kelimeler: Postmodern sinema,postmodernizm

Keywords: Post-modern cinema, postmodernism


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.