LOJİSTİK HİZMETLERİNDE ENFORMASYON YÖNETİMİ STRATEJİLERİ / INFORMATION MANAGEMENT STRATEGIES IN THE LOGISTIC SERVICES

Derya Tellan
1.772 577

Öz


Günümüz dünya ekonomisine egemen olan çokuluslu şirketler, farklı mal ve hizmetlerin uluslararası ölçekteki üretim ve dağıtımı bağlamındaki akış ve dolaşımın temel belirleyicisidirler. Bu dolaşımın, hedeflenen verimlilik düzeyine ulaşması yönündeki çabalar ise lojistik hizmetlerinin önemini artırmıştır. Dünya lojistik sektörünün önemli bir kısmı çokuluslu şirketlerin kontrolünde olup; sektör aktörlerinin ulusal olduğu Türkiye’de lojistik hizmetlerinde enformasyon planlanmasının önemi henüz yeterince kavranabilmiş değildir. Lojistik hizmetleri, üreticiler, toptancılar, dağıtıcılar, büyük mağaza zincirleri ve tüketicilerle bağlantılı olan iş akış süreci platf- ormunda, ürünü kaynağından nihai tüketicisine taşımak için gerekli olan tüm etkinlikleri kapsayan bir eylemler bütünüdür. Bu nedenle, personel, hizmet ve enformasyon yönetimi ile güvenlik, tedarik, depolama, taşıma, dağıtım, bakım, yapı ve boşaltım gibi etkinliklere yönelik kaynaklara ve donanım-yazılım ile ilişkili etkili bir enformasyon yönetimine gerek- sinim duyulmaktadır. Bu çalışmada, işleme, depolama ve taşıma hizmetleri ile bağlantılı olan enformasyon kullanımının teorik, teknik ve pratik boyutlarına ilişkin tanımlayıcı bir analiz yapılması yoluna gidilmiş ve sorunlara getirilen yanıtlar konuya giriş kapsamında betimlenmiştir.

 

Abstract

 

Multinational companies those are dominant in today’s economic sectors are basic determinants of circulation and flow in the context of production-distribution of various goods/services in the international scale. The efforts directed towards to make the circulation to reach a desired productivity, improved the importance of logistic services. The world’s logistic market is largely in the control of multinational companies and in Turkey, with the national companies as sector actors, the importance of the information planning in these services are not yet being comprehended enough. Logistic services are integrated operations including all the needed activities to convey a product from source to final consumer in the work flow process platform that has connections with producers, wholesalers, distributors, large stores and customers. Consequently, there is a need of personnel, service and information management and efficient information management in the relation of sources, hardware and software to the activities of assurance, procurement, storage, conveying, distribution, care, construction and discharging, etc. In this study, a descriptive analyse is aimed related to processing, storage and conveying services regarding to the theoretical, technical and practical sides of information usage, and the answers of the issue are scrutinized in a basic concept.

Anahtar Sözcükler: Enformasyon yönetimi, E-Ticaret, Ağlar, Küreselleşme, Ulaştırma, Sayısal ekonomi.

Keywords: Information management, ECommerce, Networks, Globalisation,  Transportation, Digital economy.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.