İNŞACI YAKLAŞIM İÇİNDE ÇERÇEVELEME KURAMI VE HABERİN ÇERÇEVELENİŞİ / FRAMING THEORY AND THE FRAME OF NEWS IN THE APPROACH OF CONSTRUCTION

Elif Küçük Durur
2.528 2.210

Öz


Çerçeveleme araştırmaları, farklı yaklaşımlar içerisinden 1980li yıllardan bu yana medya çalışmaları alanında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada çerçeveleme, toplumsal alanda gerçekliğin inşa edildiğini kabul eden inşacı yaklaşım içerisinde değerlendirilmektedir. Çerçevelemenin, medya metinlerinin üreticileri ve bu metinleri alımlayanlar tarafından dolaşıma sokulan anlamların inşasında önemli bir yere sahip olduğu iddia edilmektedir. Bu bağlamda, birer “yorumlama şeması” olarak kabul edilen çerçeveleri kuran çerçeveleme, bir anlamlandırma pratiği olarak ele alınmaktadır.

 

Abstract

 

Framing researches, in different approaches, have important role in the field of media studies since 1980’s. In this study, framing is evaluated in the constructive perspective that considers reality constructed in the societal area. It’s declared that framing has an importance in the construction of meanings put in circulation by producers and consumers of media texts. In this context, framing, constructing frames taken as ‘interpretation schema’ is considered as giving meaning practice.

 

Anahtar Kelimeler: Çerçeveleme, inşacı yaklaşım, haber

Key Words: Framing, constructivist perspective, news

 


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.