KURGUSAL GERÇEKLİK BAĞLAMINDA HABER VE GERÇEKLİK İLİŞKİSİ / THE RELATIONSHIP BETWEEN REALITY AND NEWS IN THE CONTEXT OF A FICTIONAL REALITY

Yusuf Yurdigül
2.594 2.064

Öz


ÖZET

Kitle iletişim araçlarının gerçeği aynısıyla yansıttığı ya da gerçeğin kitle iletişim araçlarınca yeniden kurgulanarak izleyiciye sunulduğu yolundaki tartışmalara,medya ile ilgili birçok literatürde rastlamaktayız. Haber anlatı formunun oluşturulmasına yardımcı olan unsurların temel amacının “gerçeğe en yakın olanı yansıtmak” olduğu savından hareketle, haber /gerçek-gerçek/haber polemiği geniş bir
şekilde tartışılması gereken konuların başında gelmektedir. Bu doğrultuda çalışmada; kurgusal gerçeklik ya da gerçeğin
yeniden kurgulanması düşüncesi altında “polemiğin” kaynağını oluşturan tartışmaların bazılarına yer verilecek ve öncelikle gerçeğin genel bir tanımı yapıldıktan sonra ardından sırasıyla medya, televizyon ve haberdeki gerçeklik konuları tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Haber, Gerçeklik, Televizyon, Kurgu Gerçek

ABSTRACT

In many sources related to media, there are references to the debates on whether mass media reflects the reality or the reality is speculated by mass media. Considering the fact that the main objective of the events which constitute the news narration form is “to reflect the nearest thing to reality”, the polemics of news/realityreality/news is one of the most important subjects to be discussed in a broad manner. In line with this approach, this study will include some of the debates “which is the source of the polemics” under the framework of speculative news or the reimagination of reality, and after defining the reality in general, the reality issue will be discussed in terms of media, TV, and news respectively.

Key Words: News, Reality, Television, Fictional Reality


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.