SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİ’NDE AZERBAYCAN’DA GÖRSEL - İŞİTSEL YAYINCILIK VE HABERCİLİK ANLAYIŞI / AUDIO VISUAL PUBLISHING AND MONITORING MENTALITYIN AZERBAIJAN DURING THE SOVIETS UNIONS

Vefalı Ensarov
1.308 1.123

Öz


ÖZET

Azerbaycan’da düzenli olarak radyo yayınlarının başlaması ülkenin 27 Nisan 1920’de Ruslar tarafından işgalinden sonraki döneme rastlamaktadır. İster radyo, isterse de 1956 yılından itibaren yayınına başlayan televizyon istasyonu, Sovyet ideolojisinin daha da pekişmesi yönünde merkez denetime bağlı faaliyet göstermiş ve böylece Azerbaycan Devlet Radyo ve

Televizyon Kurumu adı ile Sovyetler Birliği’nin çöküşüne dek ülkede görsel-işitsel yayıncılığın tek temsilcisi olmuştur. Çalışmada Sovyet dönemi Azerbaycan’ında devlet tekelinde bulunan ve merkez Moskova direktifinde yayınları düzenlenen radyo ve televizyonun tarihi gelişimi, yapısı, faaliyeti ve habercilik işlevi de dahil yayın içerikleri incelenmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Radyosu, Azerbaycan Televizyonu, Habercilik, Sovyet Denetim Sistem

 

ABSTRACT

Steady broadcasting in Azerbaijan has begun after the disoccupation of Russians on 27 April 1920. Either Radio or TV stations were being managed by Russian Ideology under the name of Azerbaijan State Radio and Television Association. Thus, Azerbaijan State Radio and Television Association has been the only representative of Audio - Visual publishing in Azerbaijan during the Soviets Union. This text explains the historical improvements, structure, activities, monitoring function and internal publishing contents of Radio and Television in Azerbaijan which was monopolistically controlled by Russians during the Soviets Unions.

Key Words: Radio of Azerbaijan, Television of Azerbaijan, Monitoring, Soviet Audit System.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.