ÇAĞDAŞ YAŞAMDA BİLGİYİ TÜKETME SORUNU “BİLİŞSEL OBEZLİK” / INFORMATION CONSUMPTION IN THE MODERN LIFE:“COGNITIVE OBESITY”

Şenkaya Ören
1.440 884

Öz


ÖZET
Çağdaş yaşamın bir gereği olarak, bedensel, zihinsel, duygusal yönden aşırı bir zorlanmanın baskısı altındayız. Bu yaşantının oluşturduğu stresi karşılamak için kişiler istemeden de olsa aşırı bir enerji toplama gereği duymaktadırlar. Bedensel sisteme giren fazla enerji harcanamamakta ve birikme eğilimini göstermektedir.
Beden, yüklendiği enerji fazlasını harcayamadığında gelişi güzel depolama yoluna giderek anormallikler (obezite)
oluşmaktadır. Bu durumun yalnızca bedensel sistemle ilgili olmayıp insanın duygusal ve düşünsel alt sistemleri için de
geçerli olduğunu düşünebiliriz. İnsan sistematiği gıdaların tıka basa atıldığı ve bilgilerin gelişigüzel depolandığı bir çöp
kutusu olmayıp normal koşullarda aldığı enerjiyi algılayıcı, çözümleyici, özümleyici ve sonunda işleyerek “öz gücüne”
dönüştürücü, bir yapıdır. Bu nedenle kaynağı ve niteliği belirsiz, gelişigüzel, paketlenmiş, doğruluğu araştırılmadan,
yararlılığı test edilmeden kabul edilen bilgi ve diğer girdiler sistemi hantallaştırıp kirleterek “bedensel ve bilişsel obezliğ”
i yaratmaktadır. Bu konu gelişim eğitim sürecinde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obezlik, Bilişsel Obezlik, Enformasyon, Gerçek Bilgi

ABSTRACT
As a pre-requisite of the modern life, we are under an excessive physical, mental and emotional pressure. The individuals feels an excessive need to store energy,
even unintentional, in order to meet the stres caused by this kind of living. The excessive energy entering to the body can
not be consumed and tends to accumulate. In case that the body can not spend the excessive energy that it loaded, it will
choose to store it randomly, and thus abnormalities (obesity) will form. We can postulate that such a situation is not only
related to the physical system of the body, but is also valid for the emotional and spiritual subsystems of the human beings. Human systematic is not a garbage can in which food is stoked cram full and the information is stored randomly, but is rather a structure which perceives, analyses, digests
and finally processes the energy that intakes under normal circumstances and transforms it to its “elementary power”.
Therefore, information and other inputs, of which source and quality are unclear, randomly packed and approved without
searching its accuracy and without testing its usefulness makes the system clumsy and dirty and create a “physical and cognitive obesity”. This subject appears to us as an important isue during the education process.

Key Words: Obesity, Cognitive obesity, Information, Real nformation


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.