HİLMİ ZİYA ÜLKEN’İN TÜRK İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI / CONTRIBUTIONS OF HILMI ZIYA ULKEN TO THE TURKISH COMMUNICATION HISTORY

Raci Taşçıoğlu
1.566 1.181

Öz


Özet:

Türk düşün tarihinde önemli bir entelektüel olan H. Ziya Ülken’in, henüz iletişim eğitiminin ve araştırmalarının önem kazanmadığı bir dönemde bu alanla doğrudan ilgili çalışmaları söz konusudur. Bu çalışmada, Ülken’in bu çalışmaları ile alanla doğrudan ilgisi olmayan sosyoloji, psikoloji ve felsefe alanlarındaki kimi eserleri incelenerek, Türk iletişim tarihine yaptığı katkılar irdelenmektedir. Çalışmada Ülken’in, ülkemizde matbaacılığın, gazeteciliğin ve dergiciliğin gelişmesi konularında -günümüzde değeri daha çok anlaşılacak- önemli katkılar sağladığı görülmektedir.

 

Anahtar Sözcükler: Hilmi Ziya Ülken, Türk iletişim tarihi, matbaacılık, gazetecilik, dergicilik.

Abstract:

 

Hilmi Ziya Ulken who is as an intellectual in the Turkish thought history has got works which are directly relevant with science of communication when the importance of communication education and research are not yet in a period. In this study, with these works and some works of in the sociology, psychology and philosophy fields which are not related directly with science of communication of Ulken are examined to explore the contribution to the Turkish communication history. As can be seen Ulken has made significant contributions to the development of typography, journalism and magazine issues in our country which value will be much better understood today.

 

Key Words: Hilmi Ziya Ulken, The Turkish communication history, typography, journalism, magazine.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.