İtikadî-İlmî Düalite ve Toplumsal Ahlâk / Dualty of Creed-Science and Social Moralty

Ahmet Çelik
1.214 257

Öz


Bireysel ahlak ile toplumsal ahlak arasında kopmaz bir bağ vardır. Bireysel ahlakı oluşturan en
önemli unsur da dindir. Din ile toplum arasındaki ilişkide tutarsızlık, ahlaksızlığa ya da kötü ahlak örneklerine
neden olacaktır. Tarih boyunca yakınılan bu konu, kelâm açısından da önemlidir. Bu çalışmamızda
ahlak ile kelamî anlamda ilim arasındaki bağa değinmeye çalıştık. Hareket noktamız ise bu
bağın oluşturduğu düal yapının toplumsal ahlaka tesirleri olmuştur. Buradaki tesir toplumsal değişme
meselesini gündeme getirmiştir. Bu konuyu da sosyolojik ya da felsefî yönünden evvel kelamcılar nezdinde
ele almaya çalışacağız. Bu yaklaşım, çalışmamızın bu konudaki diğer çalışmalardan farkını göstermektedir.
Çalışmamızda ayrıca konunun anlaşılması açısından kötüden iyiye gitme anlamında,
Kur’an’ın çizdiği “toplumsal değişme” kavramına, bazı kelamcıların nasıl yaklaştığını değerlendireceğiz.
Anahtar Kelimeler: İtikad, İlim, Düal, Toplumsal Ahlâk, Değişim.
ABSTRACT
Dualty of Creed-Science and Social Moralty
There is an unbreakable bond between social morality and personal morality. Religion is the most
important elements of personal morality. Inconsistencies in the relationship between religion and society,
will lead to immorality or bad moral example. This issue, which burned throughout history, it is important
in terms of kalam. In this study, we try to point out the link between moralty and science theological
sense. Our starting point has been the impact of social moralty natural structure formed this bond. Here
influence of social change has brought the issue to the agenda. This issue is also before the sociological
or philosophical direction we will try to address in terms of theologians. This approach, our study shows
that different from other studies on this subject. In addition to this, we will evaluate how the approach
of some theologians the Quran drew “social change” concept in the sense of going to the good from the
bad in terms of understanding the issues.
Keywords: Creed, Science, Dual, Social Moralty, Change.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.